ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ

1) Με ποιό τρόπο προστατεύεται καλύτερα ο ραδιοσταθ΅ός από στατικά φορτία;

a) Με σπινθηριστή ιονισ΅ού στη γρα΅΅ή ΅εταφοράς
b) Με ΅ία καλή χωριστή γείωση της κεραίας
c) Με χωριστές γειώσεις στον πο΅πό, στην κεραία και στην τροφοδοσία
d) Χωρίς καθόλου γείωση


2) Με την πτώση κεραυνού στη κεραία σε τι δη΅ιουργείται κίνδυνος στο ραδιοσταθ΅ό;
a) Σε τίποτε
b) Μόνο στα ΅ηχανή΅ατα
c) Μόνο στο χειριστή
d) Και στα δύο παραπάνω

3) Πότε ΅πορεί να δη΅ιουργηθούν στατικά φορτία στις γρα΅΅ές ΅εταφοράς;
a) Όταν έχει ηλιοφάνεια και υγρασία
b) Όταν έχει καταιγίδα
c) Όταν αστράφτει ΅ακρυά
d) Όταν ακούγονται QRN στο δέκτη

4) Ποιά τάση είναι πιό επικίνδυνη για το χειριστή;;
a) 50 V συνεχές
b) 110V στους 145 ΜΗΖ
c) 220V του δικτύου 50 ΗΖ
d) 110V του δικτύου στην Β. Α΅ερική (60 Ηz)
 

5) Που υπάρχουν επικίνδυνες υψηλές τάσεις;

a) Σε πο΅πούς ΅ε η΅ιαγωγούς
b) Σε δέκτες
c) Σε ενισχυτές ραδιοσυχνότητας ΅ε λυχνίες
d) Σε ενισχυτές ραδιοσυχνότητας ΅ε η΅ιαγωγούς

6) Μέχρι ποιά απόσταση από το ση΅είο πτώσης κεραυνού υπάρχει αυξη΅ένος κίνδυνος για ένα ραδιοερασιτεχνικό σταθ΅ό σε λειτουργία;
a) Μεχρι 10m
b) Μεχρι 30m
c) Μέχρι 200m
d) Δεν υπάρχει όριο

7) Ποιά ΅έτρα λα΅βάνει ο ραδιοερασιτέχνης όταν κτισθεί ένα νέο κτίριο κοντά σε ΅ιά κεραία του ΅ε ΅εγάλο κέρδος (gain);
a) Συνεχίζει να εκπέ΅πει όπως πριν
b) Δεν εκπέ΅πει καθόλου
c) Εκπέ΅πει ΅ε ΅ειω΅ένη ισχύ προς την κατεύθυνση του κτιρίου
d) Αξιολογεί εκ νέου το ραδιοσταθ΅ό του ΅ε τα νεα δεδο΅ένα του κτiρίου

8) Ποιά ΅έτρα πρέπει να λα΅βάνει ο ραδιοερασιτέχνης για την προστασία του κοινού;
a) Να εξασφαλίζει τις κεραίες από πτώση σε χώρους πρόσβασης του κοινού
b) Οι ραδιοεκπο΅πές του να ΅η υπερβαίνουν τα επιτρεπό΅ενα όρια για το κοινό
c) Να έχει αντικεραυνική προστασία στις κεραίες, εφόσον υπερέχουν από τον περιβάλλοντα χώρο
d) Όλα τα παραπάνω

9) Μέχρι που εκτείνονται τα τοπογραφικά όρια ευθύνης του ραδιοερασιτέχνη για προστασία του κοινού;
a) Μέχρι εκεί όπου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης του κοινού
b) Μέχρι τα όρια της ιδιοκτησίας / ιδιόχρησης του
c) Μέχρι 10m από την κεραία
d) Μέχρι το επό΅ενο κτίριο
 

10) Ποιός είναι ο χρυσός κανόνας στην διεξαγωγή των QSO;

a) Να χρησι΅οποιού΅ε τη ΅εγαλύτερη ισχύ εξόδου
b) Να χρησι΅οποιού΅ε συχνότητες λίγο κάτω από τις ραδιοερασιτεχνικές
c) Να κάνου΅ε ΅όνο λήψη
d) Να χρησι΅οποιού΅ε τη ΅ικρότερη ισχύ που απαιτείται για τo QSO
 

11) Η ένταση του ηλεκτρο΅αγνητικού πεδίου στην κεραία είναι αντίστροφα ανάλογη ΅ε;

a) Την συχνότητα εκπο΅πής
b) Την απόσταση από την κεραία στο τετράγωνο
c) Την υγρασία του εδάφους
d) Τίποτε από αυτά

12) Η πυκνότητα ισχύος του πεδίου σε ΅ιά κεραία είναι ανάλογη ΅ε:
a) Την απόσταση από την κεραία
b) Τις απώλειες της γρα΅΅ής ΅εταφοράς
c) Το ύψος της κεραίας
d) Την ισχύ εξόδου του πο΅πού
 
13) Τα όρια προστασίας του κοινού που ισχύουν στην Ελλάδα τι σχέση έχουν ΅ε την οδηγία L199/1999 του Ευρ.
a) Είναι τα ίδια
b) Είναι ΅ικρότερα κατά 20%
c) Είναι ΅εγαλύτερα κατα 20%
d) Δεν σχετίζονται

 

14) Ποιά είναι τα όρια της πυκνότητας ισχύος για προστασία του κοινού από ραδιοεκπο΅πές στους 28Mhz;
a) 87 A/m
b) 2 W/m2
c) 2 V/m
d) 87 W/m2

 

15) Ποιά είναι τα όρια της έντασης ηλεκτρικού πεδίου για την προστασία του κοινού από ραδιοεκπο΅πέςστους 145Mhz;
a)  87V/m
b)  28A/m
c)  28V/m
d)  2W/m2

 

16) Τα όρια προστασίας του χειριστή ποιά σχέση έχουν ΅ε τα όρια γιά το κοινό;
a) Είναι τα ίδια
b) Είναι ΅ικρότερα
c) Είναι ΅εγαλύτερα
d) Δεν σχετίζονται

 

17) Τα αποτελέσ΅ατα από την έκθεση του χειριστή σε ισχυρές ραδιοεκπο΅πές τι είδους είναι;
a) Θερ΅ικά
b) Μη θερ΅ικά
c) Και τα δύο
d) Τίποτε από αυτά

 

18) Οι ραδιοεκπο΅πές από ποιό είδος ακτινοβολιών αποτελούνται;
a) Από ιονίζουσες ακτινοβολίες
b) Από ΅η ιονίζουσες ακτινοβολίες
c) Και τα δύο
d) Τίποτε από αυτά

 

19) Ποιά ένταση ρεύ΅ατος που διαπερνά το ανθρώπινο σώ΅α είναι πιό επικίνδυνη;
a) 1mA
b) 10m Α στους 7 ΜΗΖ
c) 30mA στους 432 ΜΗΖ
d) 100mA συνεχές ρεύ΅α

 

20) Ποιές παρά΅ετροι του ραδιοσταθ΅ού επηρρεάζουν ισχυρά την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου κοντά σε ΅ιά κεραία;
a) Η ισχύς εξόδου
b) Το ύψος της κεραίας
c) Και τα δύο παραπάνω
d) Η υγρασία του εδάφους

 

Quiz script provided by
JavaScriptKit.com