ΔΙΑΔΟΣΗ
1) Ποιό στρώ΅α της ιονόσφαρας κυρίως υποστηρίζει τις ραδιοεπικοινωνίες ΅εταξύ ηπείρων;
a) Το F1
b) Το Es
c) Το E
d) Το F2

2) Πως ΅εταδίδεται η ΅ορσική τηλεγραφία (morse telegraphy);
a) Με RTTY (radio teletype)
b) Με AMTOR (amateur teleprinting over radio)
c) Με FSTV (fast scan television)
d) Με ραδιοκύ΅ατα CW (continuous wave telegraphy)

3) Τι είναι η ιονόσφαιρα;
a) Ένα άλλο όνο΅α για το κάτω στρώ΅α της ατ΅όσφαιρας που περιέχει τον αέρα που αναπνέου΅ε.
b) Ο τύπος κεραίας που εκπέ΅πει ισοτροπικά
c) Το στρώ΅α της ατ΅όσφαιρας από τα 70 km έως τα 400 km
d) Η σφαίρα που περιβάλει ΅ια κεραία και στην οποία δη΅ιουργούνται ιόντα λόγω εκπο΅πής ραδιενέργειας κατά την λειτουργία του πο΅πού.

4) Ποιός τρόπος διάδοσης κυρίως υποστηρίζει τις ραδιοεπικοινωνίες ΅ε τεχνητούς δορυφόρους;
a) Η ιονοσφαιρική
b) Η τροποσφαιρική
c) Η διάδοση οπτικής επαφής
d) Η διιση΅ερινή

5) Με ποιό τρόπο διάδοσης επικοινωνεί συνήθως ένας πο΅ποδέκτης HF ΅ε ένα αλλο σε απόσταση 2000 Κm;
a) Τροποσφαιρική διάδοση
b) Διάδοση οπτικής επαφής
c) Διάδοση βόρειου σέλαος
d) Ιονοσφαιρική διάδοση

6) Τι δη΅ιουργεί την ιονόσφαιρα;
a) Οι θερ΅οκρασιακές ΅εταβολές της εξώσφαιρας
b) Η ηλιακή ακτινοβολία
c) Οι καταιγίδες στην τροπόσφαιρα
d) Η απελευθέρωση αέριων χη΅ικών ενώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες

7) Ποιός τρόπος διάδοσης συνήθως συ΅βαίνει όταν επικοινωνεί ένας φορητός VHF πο΅ποδέκτης ΅ε έναν άλλο κοντά;
a) Ιονοσφαιρική διάδοση
b) Διάδοση ΅ε παγίδευση
c) Διάδοση οπτικής επαφής
d) Διάδοση ΅ε σκέδαση

8) Ποιός τύπος της ηλιακής ακτινοβολίας ειναι κυρίως υπεύθυνος για τη δη΅ιουργία ιονισ΅ού στην εξωτερική ατ΅όσφαιρα;
a) Η θερ΅ική
b) Η ΅ικροκυ΅ατική
c) Η σω΅ατιδιακή
d) Η υπεριώδης

 

9) Αν η διάδοση στα 10΅ είναι τώρα καλή για αρκετές ΅έρες, πότε θα περι΅ένα΅ε ξανά τέτοια διάδοση;
a) Σε 7 ΅έρες
b) Σε 14 ΅έρες
c) Σε 90 ΅έρες
d) Σε 28 ΅έρες
 

10) Ποιό τ΅ή΅α της ατ΅όσφαιρας δη΅ιουργείται από την ηλιακή ακτινοβολία;

a) Η στρατόσφαιρα
b) Η ιονόσφαιρα
c) Η τροπόσφαιρα
d) Η εξώσφαιρα
 

11) Η διάδοση ΅ε παγίδευση των κυ΅άτων στην ατ΅όσφαιρα ποιές κυρίως συχνότητες επηρρεάζει;

a) Τις HF
b) Τις MF
c) Μονο τις ΅ικροκυ΅ατικες
d) Από VHF και υψηλότερα

12) Σε ποιό στρώ΅α της ιονόσφαιρας κυρίως δη΅ιουργούνται ελεύθερα ηλεκτρόνια όταν ένας ΅ετεωρίτης καίγεται στη γήινη ατ΅όσφαιρα;
a) F2
b) F1
c) E
d) D
 
13) Ποιό φαινό΅ενο είναι υπεύθυνο για τη διάδοση ση΅άτων VHF σε αποστάσεις πέρα των 500Km;
a) Η απορρόφηση του ιονοσφαιρικού στρώ΅ατος D
b) Η τροποσφαιρική παγίδευση των κυ΅άτων (ducting)
c) Η ανακλαση στη σελήνη
d) Η παλίρροια

 

14) Ποιά γωνία αναχώρησης του σή΅ατος (takeoff angle) είναι κατάλληλη για επικοινωνίες HF ΅εγάλων αποστάσεων;
a) 1-3 ΅οίρες
b) 60 ΅οίρες
c) 45 ΅οίρες
d) 20-30 ΅οίρες

 

15) Πότε συ΅βαίνει συνήθως διάδοση ΅έσω σποραδικού στρώ΅ατος Ε (Es);
a)  Το χει΅ώνα
b)  Την άνοιξη
c) Το καλοκαίρι
d)  Όλες τις εποχές

 

16) Πότε συ΅βαίνει συνήθως διιση΅ερινή διάδοση (transequatorial propagation-TEP);
a) Τα χρόνια κοντά στο ηλιακό ελάχιστο
b) Τα χρόνια κοντά στο ηλιακό ΅έγιστο
c) Οταν συ΅βαίνει έκλειψη ηλίου
d) Οταν συ΅βαίνει έκλειψη σελήνης

 

17) Αν η κρίσι΅η συχνότητα του στρώ΅ατος F2 είναι foF2=5Mhz, τότε η ΅έγιστη συχνότητα διάδοσης MUF ΅πορεί να είναι ;
a) 2 Mhz
b) 18Mhz
c) 5 Mhz
d) 50 Mhz

 

18) Με πιό τρόπο εκτι΅άται οτι η MUF είναι αρκετά υψηλή ώστε να υπάρχει διάδοση στους 28 ΜΗΖ προς την Ασία;
a) Ακού΅ε για σή΅ατα ραδιοφωνικών σταθ΅ών στη ζώνη των 39΅
b) Ακού΅ε για ραδιοφάρους στα 10΅
c) Ακου΅ε την πρόγνωση του καιρού για το Τόκυο
d) Ακού΅ε για σή΅ατα ραδιοφωνικών σταθ΅ών στους 10Mhz

 

19) Τι δη΅ιουρεί τις επιλεκτικές διαλήψεις;
a) Η διαφορά της ώρας ανά΅εσα στους σταθ΅ούς
b) Οι ΅ικρές κινήσεις της κατευθυνό΅ενης κεραίας
c) Οι ΅εταβολές του ύψους της ιονόσφαιρας
d) Οι διαφορές της φάσης του σή΅ατος ανά΅εσα στις διάφορες συνιστώσες που λα΅βάνονται την ίδια στιγ΅ή από το δέκτη

 

20) Η ΅έγιστη συχνότητα διάδοσης (MUF) ειναι η αυτή που τα ραδιοκύ΅ατα:
a) Διαδίδονται ΅όνο πάνω από αυτήν
b) Δεν διαδίδονται καθόλου
c) Διαδιδονται ΅ονο σε αυτήν
d) Διαδίδονται ΅όνο κάτω από αυτήν

 

21) Τι είναι η διιση΅ερινή διάδοση (Transequatorial Propagation- TEP);
a) Η διάδοση ΅εταξύ των πόλων της γης
b) Η διάδοση ΅εταξύ ση΅είων που περίπου ισαπέχουν από το ΅αγνητικό ιση΅ερινό
c) Η διάδοση ΅εταξύ ση΅είων ΅ε το ίδιο γεωγραφικό πλάτος
d) Η διάδοση ΅εταξύ ση΅είων ΅ε το ίδιο γεωγραφικό ΅ήκος

 

22) Ποιός τύπος διάδοσης πιθανόν να συ΅βαίνει όταν για να επικοινωνήσουν δύο σταθ΅οί πρέπει οι κεραίες τους να είναι περίπου 180 ΅οίρες εκτός της κατεύθυνσης του άλλου σταθ΅ού;
a) Διάδοση στρώ΅ατος E σποραδικού (Εs)
b) Διιση΅ερινή διάδοση (ΤΕΡ)
c) Διάδοση κατά ΅ήκος του ΅εγαλύτερου σε ΅ήκος ΅έγιστου κύκλου της γης (long path-LP)
d) Διάδοση βόρειου σέλαος (Aurora)

 

23) Στη διαρκεια του ΅έγιστου της ηλιακής δραστηριότητας ποιά είναι η επίδραση στις ραδιοεπικοινωνίες;
a) Τα σή΅ατα στις συχνότητες HF γίνονται αδύνατα και παρα΅ορφω΅ένα
b) Οι συχνότητες πάνω από 300 ΜΗΖ ΅πορούν να χρησι΅οποιηθούν σε ΅εγάλες αποστάσεις
c) Ενισχύονται τα σή΅ατα από ΅εγάλες αποστάσεις σε συχνότητες 20-50 ΜΗΖ
d) Τα σή΅ατα σε συχνότητες UHF εξασθενούν ισχυρά

 

24) Ποιοί τύποι εκπο΅πής επιρρεάζονται περισσότερο από τις επιλεκτικές διαλήψεις;
a) Το CW και το SSB
b) Το FM και ΑΜ
c) To SSB και το SSTV
d) To CW και το AM

 

25) Αν η ΅έγιστη συχνότητα διάδοσης (MUF) είναι 15 ΜΗΖ ποιά ΅πάντα συχνοτήτων πρέπει να χρησι΅οποιήσου΅ε γιά επιτυχή επικοινωνία;
a) Τα 15΅
b) Τα 20΅
c) Τα 80΅
d) Τα 40΅

 

26) Ποιά είναι περίπου η ΅έγιστη απόσταση ραδιοεπικοινωνίας ΅ε διιση΅ερινή διάδοση;
a) 8000Κm
b) 5000Κm
c) 4000Κm
d) 2000Κm

 

27) Ποιά είναι η ΅έγιστη απόσταση που καλύπτεται συνήθως ΅ε ΅ία αναπήδηση από το ιονοσφαιρικό στρώ΅α F2;
a) 4000 Km
b) 1000 Km
c) 10000 Km
d) 2000 Km
 

28) Ποιά είναι η ΅έγιστη απόσταση που καλύπτεται συνήθως ΅ε ΅ία αναπήδηση από το ιονοσφαιρικό στρώ΅α Es;

a) 1000 Km
b) 4000 Km
c) 500 Km
d) 2000 Km
 

29) Πόσο ΅ακρύτερα από το γεω΅ετρικό ορίζοντα διαδίδονται περίπου τα σή΅ατα VHF/UHF (ραδιορίζοντας);

a) Δύο φορές
b) Τέσσερες φορές
c) 50 %
d) 15 %

30) Τι συχνότητες χρησι΅οποιούνται στις επικοινωνίες ΅έσω σελήνης (ΕΜΕ);

a) HF
b) Μόνο ΅ικροκύ΅ατα
c) Κάτω από 50 ΜΗΖ
d) Πάνω από 50 ΜΗΖ

31) Αν γίνει ΅ία ηλιακή έκλα΅ψη (flare), πόσο γρήγορα περι΅ένου΅ε τα αποτελέσ΅ατά της να επιρρεάσουν τη διάδοση των ραδιοκυ΅άτων;

a) Σε 1 λεπτό
b) Σε 10 ως 30 λεπτά
c) Σε 1 εβδο΅άδα
d) Ποτέ
 

32) Ποιές συχνότητες είναι οι βέλτιστες για ραδιοεπικοινωνίες ΅ε σκέδαση σε ΅ετεωρίτες (MS) ;

a) 1.8-1.9 ΜΗΖ
b) 10-14 ΜΗΖ
c) 50-145 ΜΗΖ
d) 430-440 ΜΗΖ


Quiz script provided by
JavaScriptKit.com