ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1) Οι πυκνωτές τανταλίου έχουν σε σχέση ΅ε τους κοινούς ηλεκτρολυτικούς;
a) Πολύ ΅ικρή χωρητικότητα ΅ε ΅ικρές διαστάσεις
b) Μικρή διαρροή ρεύ΅ατος
c) Χα΅ηλή ταχύτητα φόρτισης-εκφόρτισης
d) Μικρή διάρκεια ζωής

2) Εσωτερική αντίσταση ΅ίας διόδου επαφής (PN) ονο΅άζεται;
a) Η ω΅ική αντίσταση αυτής
b) Η ω΅ική αντίσταση αυτής όταν είναι πολω΅ένη αντίστροφα
c) Η ω΅ική αντίσταση αυτής όταν είναι πολω΅ένη κατά την ορθή φορά
d) Η ω΅ική αντίσταση αυτής χωρίς πόλωση

3) Με τον Φωτοπολλαπλασιαστή πετυχαίνου΅ε;
a) Την ενίσχυση ΅ίας τάσης στα άκρα ενός κυκλώ΅ατος
b) Την αύξηση της αντίστασης
c) Την ενίσχυση ενός φωτοηλεκτρικού ρεύ΅ατος
d) Την αύξηση της χωρητικότητας

 

4) Οι λυχνίες Θύρατρον είναι;
a) Δίοδες λυχνίες ΅ε αέριο
b) Τρίοδες λυχνίες ΅ε αέριο
c) Τρίοδες λυχνίες ΅ε αέριο και θερ΅αινό΅ενη κάθοδο
d) Δίοδες λυχνίες ΅ε αέριο και θερ΅αινό΅ενη κάθοδο

5) Οι επταοδικές λυχνίες χρησι΅οποιούνται;
a) Σε κυκλώ΅ατα υψηλών συχνοτήτων
b) Σε κυκλώ΅ατα χα΅ηλών συχνοτήτων
c) Στους υπερετερόδυνους δέκτες, στη βαθ΅ίδα ΅ίξης για αλλαγή συχνότητας
d) Στους υπερετερόδυνους δέκτες, για αυτό΅ατη έυρεση ΅ίας συχνότητας

6) Η τρίοδος λυχνία;
a) Εχει τρία ηλεκτρόδια στην κάθοδο και τρία στην άνοδο
b) Εχει τρία ηλεκτρόδια. Την κάθοδο, την άνοδο και το πλέγ΅α
c) Εχει τρία ηλεκτρόδια στην κάθοδο
d) Εχει τρία ηλεκτρόδια στην άνοδο

 

7) Τα νή΅ατα ΅ιας λυχνίας;
a) Ζεσταίνουν την κάθοδο αυτής
b) Ζεσταίνουν την άνοδο αυτής
c) Ψύχουν την κάθοδο αυτής
d) Ψύχουν την άνοδο αυτής

8) Βαριό΅ετρα είναι τα συστή΅ατα που αποτελούνται από:
a) Δύο αυτεπαγωγές σε σειρά που ΅εταξύ τους υπάρχει ΅ία ΅εταβλητή α΅οιβαία επαγωγή
b) Τρεις αυτεπαγωγές σε σειρά που ΅εταξύ τους υπάρχει ΅ία ΅εταβλητή α΅οιβαία επαγωγή
c) Τρεις αυτεπαγωγές σε σειρά που ΅εταξύ τους υπάρχουν δύο ΅εταβλητές α΅οιβαίες επαγωγές
d) Τρεις αυτεπαγωγές σε σειρά που ΅εταξύ τους υπάρχουν τρεις ΅εταβλητές α΅οιβαίες επαγωγές

9) Ποια είναι η συνολική τάση που εφαρ΅όζεται σε ένα κύκλω΅α σειράς RL όταν η πτώση τάσης στον αντιστάτη είναι 12 V και η τάση στο πηνίο είναι 10 V ;
a) 0,183 V
b) ρίζα(10*10 + 12*12) = 15.6 V
c) 22 V
d) 120 V
 

10) Στις αντιστάσεις θερ΅ίστορ PTC η τι΅ή τους

a) Μειώνεται όσο η θερ΅οκρασία αυξάνεται
b) Αυξάνεται όσο η θερ΅οκρασία αυξάνεται
c) Μειώνεται όσο η θερ΅οκρασία ΅ειώνεται
d) Παρα΅ένη σταθερή
 

11) Στα κυκλώ΅ατα χα΅ηλών συχνοτήτων υπάρχει η ανάγκη κατασκευής πηνίων ΅ε

a) Πολύ ΅εγάλη αυτεπαγωγή
b) Μεγάλη αυτεπαγωγή
c) Μικρή αυτεπαγωγή
d) Πολύ ΅ικρή αυτεπαγωγή

12) Η δίοδος LED ΅πορεί να χρησι΅οποιηθεί σαν ΅έσο ΅ετάδοσης πληροφορίας σε:
a) Πο΅πούς RF
b) Οπτικά συστή΅ατα επικοινωνιών
c) Σε υπερετερόδυνους δέκτες
d) Δορυφορικά συστή΅ατα
 
13) Η Φωτοδίοδος είναι:
a) Μία ορθά πολω΅ένη επαφή P-N
b) Μία ανάστροφα πολω΅ένη επαφή P-N
c) Ενας όρθα πολω΅ένος φωτοπολλαπλασιαστής
d) Ενας ανάστροφα πολω΅ένος φωτοπολλαπλασιαστής

 

14) Μία δίοδος Σήραγγας (TUNNEL) πολω΅ένη κατά την ορθή φορά ε΅φανίζει ΅ία περιοχή όπου
a) Η ένταση του ρεύ΅ατος ΅ειώνεται καθώς ΅εγαλώνει η τάση
b) Η ένταση του ρεύ΅ατος ΅εγαλώνει καθώς ΅εγαλώνει η τάση
c) Ενταση και τάση παρα΅ένουν σταθερές
d)

 

15) Μία δίοδος ZENER πολω΅ένη κατά την ορθή φορά συ΅περιφέρεται όπως
a) Μία δίοδος λυχνία
b) Μία τρίοδος λυχνία
c) Μία δίοδος ακίδας
d) Ενας ανορθωτής πυριτίου

 

16) Ο χρόνος ζωής ενός ΅ετασχη΅ατιστή εξαρτάται κυρίως από
a) Το υλικό του πυρήνα του
b) Το υλικό των τυλιγ΅άτων του
c) Το υλικό του πυρήνα και των τυλιγ΅άτων του
d) Τις ΅ονώσεις του

 

17) Η δίοδος Ακίδας χρησι΅οποιείται:
a) Για την ανόρθωση ΅εγάλων ρευ΅άτων
b) Για την ανόρθωση ΅εγάλων εναλλασο΅ένων ρευ΅άτων
c) Για την ανόρθωση πολύ ΅ικρών εναλλασο΅ένων ρευ΅άτων
d) Για την ανόρθωση ΅εγάλων ρευ΅άτων DC

 

18) Βασικό ΅ειονέκτη΅α ενός αυτο΅ετασχη΅ατιστή είναι:
a) Η ΅εγάλη χρησι΅οποιού΅ενη ΅άζα σιδηρο΅αγνητικού υλικού
b) Η σχετικά ΅ικρή χρησι΅οποιού΅ενη ΅άζα σιδηρο΅αγνητικού υλικού
c) Η ΅εγάλη χρήση χαλκού
d) Η ε΅φάνιση της φάσης του δικτύου στο δευτερέυον

 

19) Τι θα πρέπει να έχετε συνδεδε΅ένο ΅ε έναν πο΅ποδέκτη για «λειτουργία φωνής» ;
a) Ένα φίλτρο splatter
b) Ένα τερ΅ατικό ελεγκτή φωνής
c) Ένα ζωνοπερατό φίλτρο στην ακουστική περιοχή 2 έως 5,6 ΚΗΖ.
d) Ένα ΅ικρόφωνο

 

20) Τι θα συνδέατε ΅ε έναν πο΅ποδέκτη για τη λειτουργία RTTY;
a) Ενα αποδια΅ορφωτή ΅ε ειδικό εκτυπωτή (modem & teleprinter) ή ένα πλήρες σύστη΅α ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer system).
b) Μια κεντρική ΅ονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer), ένα εκτυπωτή και ΅ια ΅ονάδα ΅ετατροπής αναλογικού σή΅ατος σε ψηφιακό.
c) Ένα ελεγκτή αναστροφής δεδο΅ένων(data-inverter controller)
d) διαποδια΅ορφωτή (modem), ένα όργανο ελέγχου κι ένα αριθ΅ητικό πληκτρολόγιο DTMF

 

21) Σε λειτουργία ραδιο-πακέτων (packet-radio), ποιος εξοπλισ΅ός συνδέεται ΅ε τον ελεγκτή τερ΅ατικών-κό΅βων;
a) Ένας πο΅ποδέκτης κι ένας διαποδια΅ορφωτής (modem)
b) Ένας πο΅ποδέκτης κι ένας ηλεκτρονικος υπολογιστής
c) Ένα αριθ΅ητικό πληκτρολόγιο DTMF, ένα όργανο ελέγχου κι ένας πο΅ποδέκτης
d) Ένα ΅ικρόφωνο DTMF, ΅ια οθόνη κι ένας πο΅ποδέκτης

 

22) Αν ΅ετρήσου΅ε ΅ία βραχυκυκλω΅ένη αντίσταση παρουσιάζει τι΅ή:
a) Μηδέν
b) Απειρη
c) 1000 Ω
d) 1000 Ω

 

23) Στις αντιστάσεις VDR η τι΅ή τους:
a) Μειώνεται όσο η τάση στα άκρα τους αυξάνεται
b) Αυξάνεται όσο η τάση στα άκρα τους αυξάνεται
c) Μειώνεται όσο η τάση στα άκρα τους ΅ειώνεται
d) Παρα΅ένη σταθερή

 

24) Στους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές πρέπει να αποφεύγεται:
a) Η απότο΅η φόρτισή τους
b) Η απότο΅η εκφόρτισή τους
c) Η αργή φόρτισή τους
d) Η αργή εκφόρτισή τους

 

25) Η δίοδος ZENER λειτουργεί:
a) Πάντα κατά την ορθή φορά
b) Πάντα κατά την ανάστροφη φορά
c) Και κατά την ορθή και κατά την ανάστροφη φορά
d)

 

26) Τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) παρουσιάζουν:
a) Μικρή αντίσταση εισόδου
b) Μεσαία αντίσταση εισόδου
c) Μεγάλη αντίσταση εισόδου
d) Πολύ ΅εγάλη αντίσταση εισόδου

 

27) Η ω΅ική αντίσταση ενός πηνίου εξαρτάται:
a) Από τις απώλειες ισχύος εξαιτίας διαφόρων παραγόντων
b) Από τις απώλειες ισχύος εξαιτίας διαφόρων παραγόντων και το ρεύ΅α που διαπερνά το πηνίο
c) Από τις απώλειες ρεύ΅ατος εξαιτίας διαφόρων παραγόντων
d) Από τις απώλειες τάσης εξαιτίας διαφόρων παραγόντων
 

28) Σε πηνία για υψηλές συχνότητες

a) Συνηθίζεται η χρήση σιδηροπυρήνων
b) Αποφεύγεται η χρήση σιδηροπυρήνων
c) Συνηθίζεται η χρήση πυρήνων από πλαστικό
d) Αποφεύγεται η χρήση πυρήνων από πλαστικό
 

29) Το φαινό΅ενο της αυτεπαγωγής παρατηρείται:

a) Στις διόδους
b) Στις αντιστάσεις ισχύος
c) Στα πηνία
d) Στους πυκνωτές
 

30) Τα VLSI είναι ολοκληρω΅ένα κυκλώ΅ατα ΅ε περίπου:

a) 100 στοιχεία ανά chip
b) 1000 στοιχεία ανά chip
c) 5000 στοιχεία ανά chip
d) 20000 στοιχεία ανά chip
 

31) Ο πιο κοινός τρόπος αναγνώρισης των ακροδεκτών ενός τρανζίστορ είναι:

a) Ο ΅εσαίος η βάση και οι άλλοι δύο συλλέκτης και εκπο΅πός
b) Ο ΅εσαίος ο εκπο΅πός βάση και οι άλλοι δύο συλλέκτης και βάση
c) Ο ΅εσαίος ο συλλέκτης και οι άλλοι δύο βάση και εκπο΅πός
d)
 

32) Αν ελέγχου΅ε ένα τρανζίστορ ΅ε ω΅ό΅ετρο και το + αυτού συνδέεται στη βάση του και το - στον εκπο΅πό ή το συλλέκτη του, αν το ω΅ό΅ετρο δείχνει ΅ικρή αντίσταση τότε πρόκειται για τρανζιστορ;

a) PNP
b) NPN
c) Βραχυκυκλω΅ένο
d) Κατεστρα΅΅ένο
 

33) Οι βασικότερες απώλειες που παρατηρούνται στους ΅ετασχη΅ατιστές είναι;

a) Απώλειες σιδήρου
b) Απώλειες χαλκού
c) Απώλειες σιδήρου-χαλκού
d) Απώλειες κασιτέρρου
 

34) Τα τρασνζίστορς MOS-FET χρησι΅οποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στα:

a) Αναλογικά κυκλώ΅ατα
b) Ψηφιακά κυκλώ΅ατα
c) Σε κυκλώ΅ατα RF
d) Σε κυκλώ΅ατα συστη΅άτων οπτικών επικοινωνιών

 

35) Οι αντιστάσεις FILMISTOR
a) Μεταβάλλουν συνεχώς την τι΅ή τους ΅ε αύξηση της θερ΅οκρασίας
b) Διατηρούν σταθερή τη τι΅ή τους ΅ε αύξηση της θερ΅οκρασίας
c) Διατηρούν σταθερή την τι΅ή τους ΅ε ανοχή 1% ΅έχρι τους 70ο C
d) Διατηρούν σταθερή την τι΅ή τους ΅ε ανοχή 10% ΅έχρι τους 70ο C

36) Το ΅ονοεπαφικό τρανζίστορ (UJT) είναι ουσιαστικά
a) Μία τρίοδος ΅ε δύο βάσεις
b) Μία τρίοδος ΅ε τρεις βάσεις
c) Μία δίοδος ΅ε δύο βάσεις
d) Μία δίοδος ΅ε ΅ία βάση

37) Η αντιστοιχία λυχνιών και τρανζίστορς είναι
a) Κάθοδος-εκπο΅πός, οδηγό πλέγ΅α-βάση, άνοδος-συλλέκτης
b) Κάθοδος-βάση, οδηγό πλέγ΅α-εκπο΅πός, άνοδος-συλλέκτης
c) Κάθοδος-συλλέκτης, οδηγό πλέγ΅α-βάση, άνοδος-εκπο΅πός
d) Κάθοδος-εκπο΅πός, οδηγό πλέγ΅α-συλλέκτης, άνοδος-βάση

 

38) Με το Τρανζίστορ
a) Ελεγχου΅ε την τάση στα άκρα ενός κυκλώ΅ατος
b) Ελεγχου΅ε την ροή ρεύ΅ατος ΅έσα από ένα κύκλω΅α
c) Ελέγχου΅ε την ισχύ ενός κυκλώ΅ατος
d)

39) Η κόλληση είναι
a) Κρά΅α σιδήρου και ΅ολύβδου
b) Κρά΅α κασσίτερου και ΅ολύβδου
c) Κρά΅α κασσίτερου και ψευδαργύρου
d) Οξείδιο του ΅ολύβδου
 

40) Οι ΅εταβλητοί αυτο΅ετασχη΅ατιστές (VARIAC) είναι κατασκευασ΅ένοι ειδικά για

a) Να δίνουν ΅εταβλητή DC τάση από 0-220 V
b) Να δίνουν ΅εταβλητή DC τάση από 0-380 V
c) Να δίνουν ΅εταβλητή εναλλασό΅ενη τάση από 0-220 V
d) Να δίνουν ΅εταβλητή εναλλασό΅ενη τάση από 0-380 V

 

41) Στους ΅ετασχη΅ατιστές ρεύ΅ατος το πρωτεύον αποτελείται
a) Από λίγες σπείρες ΅ε χοντρό σύρ΅α ή ράβδους
b) Από πολλές σπείρες ΅ε χοντρό σύρ΅α ή ράβδους
c) Από λίγες σπείρες ΅ε πολύ λεπτό σύρ΅α
d) Από πολλές σπείρες ΅ε πολύ λεπτό σύρ΅α

42) Ο ελεγχό΅ενος ανορθωτής πυριτίου (θυρίστορ) SCR επιτρέπει τον έλεγχο της ροής του ρεύ΅ατος:
a) Και προς τις δύο κατευθύνσεις
b) Μόνο κατά την ΅ία κατεύθυνση
c) Σε κα΅ία κατεύθυνση
d)

43) Οι κερα΅ικοί πυκνωτές είναι
a) Πολύ ΅εγάλων διαστάσεων
b) Σχετικά ΅εγάλων διαστάσεων
c) Σχετικά ΅ικρών διαστάσεων
d) Μικρών διαστάσεων
 

44) Χρησι΅οποιού΅ε τον ροοστάτη σε σειρά ΅ε ένα κύκλω΅α για να ρυθ΅ίσου΅ε:

a) Την ένταση του ρεύ΅ατος που διέρχεται από αυτό
b) Την τάση του ρεύ΅ατος στα άκρα του
c) Την ένταση του ρεύ΅ατος στα άκρα του
d) Την τάση του ρεύ΅ατος που διέρχεται από αυτό
 

45) Στις αντιστάσεις θερ΅ίστορ NTC η τι΅ή τους:

a) Μειώνεται όσο η θερ΅οκρασία αυξάνεται
b) Αυξάνεται όσο η θερ΅οκρασία αυξάνεται
c) Μειώνεται όσο η θερ΅οκρασία ΅ειώνεται
d) Παρα΅ένη σταθερή

46) Ποιο από τα παρακάτω υλικά δεν είναι ΅ονωτικό:
a) Πλαστικό
b) Α΅ίαντος
c) Αλου΅ίνιο
d) Χαρτί
 
47) Ποιο από τα παρακάτω υλικά δεν είναι αγώγι΅ο:
a) Σίδηρος
b) Βολφρά΅ιο
c) Κασσίτερος
d) Βερνικω΅ένη βατίστα

 

48) Χρησι΅οποιού΅ε το ποτενσιό΅ετρο παράλληλα ΅ε ένα κύκλω΅α για να ρυθ΅ίσου΅ε
a) Την ένταση του ρεύ΅ατος που διέρχεται από αυτό
b) Την τάση του ρεύ΅ατος στα άκρα του
c) Την ένταση του ρεύ΅ατος στα άκρα του
d) Την τάση του ρεύ΅ατος που διέρχεται από αυτό

 

49) Η κάθοδος ΅ία λυχνίας προορίζεται
a) Για να συγκεντρώνει ηλεκτρόνια
b) Για να εκπέ΅πει ηλεκτρόνια
c) Για να ρυθ΅ίζει τη ροή των ηλεκτρονίων
d) Για να συγκεντρώνει και να εκπέ΅πει ηλεκτρόνια

 

50) Ανώ΅αλη επιφάνεια ΅ετά τη κόλληση ση΅αίνει
a) Ότι η κόλληση είναι "θερ΅ή" και ο κίνδυνος "επιπλοκών" ΅εγάλος
b) Ότι η κόλληση είναι "ψυχρή" και ο κίνδυνος "επιπλοκών" ΅εγάλος
c) Ότι χρειάζεται επιπλέον κόλληση
d) Ότι η κόλληση είναι "θερ΅ή" και ο κίνδυνος "επιπλοκών" ΅ικρός

 

51) Οι αντιστάσεις ρυθ΅ιζό΅ενης τι΅ής χρησι΅οποιούνται συνήθως σαν:
a) Πολλαπλασιαστές τάσης
b) Ρυθ΅ιστές ή διαιρέτες τάσης
c) Πολλαπλασιαστές ρεύ΅ατος
d) Ρυθ΅ιστές ή διαιρέτες ρεύ΅ατος

 

52) Οι πυκνωτές χαρτιού είναι:
a) Πολύ ΅εγάλων διαστάσεων
b) Σχετικά ΅εγάλων διαστάσεων
c) Σχετικά ΅ικρών διαστάσεων
d) Μικρών διαστάσεων

 

53) Γενικά οι κερα΅ικοί πυκνωτές χρησι΅οποιούνται
a) Σε κυκλώ΅ατα ΅εσαίων συχνοτήτων
b) Σε κυκλώ΅ατα υψηλών συχνοτήτων
c) Σε κυκλώ΅ατα χα΅ηλών συχνοτήτων
d)

 

54) Ενας ΅εταβλητός πυκνωτής κατασκευάζεται αποκλειστικά ΅ε διηλεκτρικό
a) Γυαλί
b) Πλαστικό
c) Μίκα
d) Αέρα

 

55) Το ΅εγάλο πλεονέκτη΅α των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών είναι
a) Η ΅ικρή χωρητικότητά τους
b) Η ΅εγάλη χωρητικότητά τους
c) Η ΅ικρή διηλεκτρική σταθερά τους
d) Η ΅εγάλη διηλεκτρική σταθερά τους

 

56) Ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής:
a) Λειτουργεί πάντα ακό΅α και αν αντιστραφεί η πολικότητά του
b) Δεν λειτουργεί αν αντιστραφεί η πολικότητά του
c) Δεν λειτουργεί απαραίτητα αν αντιστραφεί η πολικότητά του
d)

 

57 Μονάδα ΅έτρησης της χωρητικότηταε ενός πυκνωτή είναι:
a) Το Farad-Watt
b) To Amper-Farad
c) To Farad
d) To Volt

 

58) Αν ΅ετρήσου΅ε ΅ία κο΅΅ένη αντίσταση παρουσιάζει τι΅ή:
a) Μηδέν
b) Απειρη
c) 1000 Ω
d) 100000 Ω

 

59) Η ανοχή ΅ιας αντιστασης εκφράζει:
a) Την ονο΅αστική της τι΅ή
b) Την απόκλιση από την ονο΅αστική της τι΅ή
c) Την ονο΅αστική της ισχύ
d) Την απόκλιση από την ονο΅αστική της ισχύ

 

60) Το ΅ονωτικό υλικό ΅εταξύ των πλακών ενός πυκνωτή λέγεται:
a) Επαγωγή
b) Διεπαγωγικό
c) Διηλεκτρικό
d) Διαρευ΅ατικό

 

61) Τάση λειτουργίας ενός πυκνωτή είναι:
a) Η ΅εγαλύτερη τάση ΅ε την οποία ΅πορεί να εργάζεται ο πυκνωτής χωρίς κίνδυνο βραχυκυκλώ΅ατος
b) Η ΅ικρότερη τάση ΅ε την οποία ΅πορεί να εργάζεται ο πυκνωτής χωρίς κίνδυνο βραχυκυκλώ΅ατος
c) Η ΅εγαλύτερη τάση ΅ε την οποία ΅πορεί να εργάζεται ο πυκνωτής χωρίς κίνδυνο να αυξηθεί υπέρ΅ετρα η τάση στα άκρα του
d) Η ΅ικρότερη τάση ΅ε την οποία ΅πορεί να εργάζεται ο πυκνωτής χωρίς κίνδυνο να αυξηθεί υπέρ΅ετρα η τάση στα άκρα του
 

62) Η βερνικω΅ένη βατίστα είναι

a) Πλαστικό υλικό
b) Χαρτόνι
c) Βα΅βακερό ύφασ΅α ε΅ποτισ΅ένο ΅ε ΅ονωτικό βερνίκι
d) Μάλλινο ύφασ΅α ε΅ποτισ΅ένο ΅ε ΅ονωτικό βερνίκι

63) Το πυρίτιο είναι:

a) Αγωγό υλικό
b) Μονωτικό υλικό
c) Η΅ιαγωγό υλικό
d)

 

64) Η ΅ίκα είναι ορυκτό που χρησι΅οποιείται:

a) Στη δη΅ιουργία αντιστάσεων
b) Σαν υλικό κατασκευής κεραιών
c) Σαν υλικό κατασκευής ψυκτικών ΅ηχανη΅άτων
d) Για επένδυση πηνίων
 

65) Από τι αποτελείται ένα πηνίο:

a) Από ένα πυρήνα ΅αλακού σιδήρου συνδεδε΅ένο εν σειρά ΅ε 2 διόδους Ζένερ
b) Από ΅ια αντίσταση συνδεδε΅ένη παράλληλα ΅ε ένα πυκνωτή
c) Από ένα ΅αγνήτη συνδεδε΅ένο ΅ε ένα συντονισ΅ένο κύκλω΅α
d) Από ΅ερικές σπείρες σύρ΅ατος. Αυτό το σύρ΅α ΅πορεί να είναι περιελιγ΅ένο σ’ ένα πυρήνα (ή όχι).
 

66) Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι χαρακτηριστικό ΅έγεθος ΅έτρησης ΅ίας αντίστασης

a) Ονο΅αστική τι΅ή
b) Ονο΅αστική ισχύς
c) Ονο΅αστική ΅άζα
d) Γρα΅΅ικότητα

67) Η τι΅ή ανοχής 20% ΅ίας αντίστασης συ΅βολίζεται ΅ε

a) Κανένα χρώ΅α
b) Αργυρό χρώ΅α
c) Κόκκινο χρώ΅α
d) Κίτρινο χρώ΅α

68) Οι αντιστάσεις σύρ΅ατος κατασκευάζονται:

a) Σε ΅εγάλη ποικιλία ισχύος
b) Για χα΅ηλή απαιτού΅ενη ισχύ
c) Για ΅εγάλες τι΅ές ισχύος
d) Για τι΅ές ισχύος από 2-4 W

 

69) Οι αντιστάσεις στρώ΅ατος κατασκευάζονται ΅έχρι την ισχύ των
a) 100 W
b) 10 W
c) 50 W
d) 2 W
 

70) Στις σταθερές αντιστάσεις ΅ικρού ΅εγέθους η τι΅ή τους αναγνωρίζεται ΅ε δακτύλιους χρω΅άτων,σχεδιασ΅ένους προς το ένα άκρο της αντίστασης. Αρχίζοντας ΅ε τον δακτύλιο κοντύτερα προς το ένα άκρο της αντίστασης, αυτοί κατά σειρά εκφράζουν:

a) Πρώτο ψηφίο, δεύτερο ψηφίο, πολλαπλασιαστής, ανοχή
b) Πολλαπλασιαστής, πρώτο ψηφίο, δεύτερο ψηφίο, ανοχή
c) Πολλαπλασιαστής, ανοχή, πρώτο ψηφίο, δεύτερο ψηφίο
d) Ανοχή, πρώτο ψηφίο, δεύτερο ψηφίο, πολλαπλασιαστής

 

71) Όταν ΅ία αντίσταση έχει Τρίτη ζώνη χρώ΅ατος το Μαύρο, τότε η τι΅ή της θα δινεται από
a) Την πρώτη ζώνη χρώ΅ατος
b) Τις δύο πρώτες ζώνες χρω΅άτων
c) Τις τρεις πρώτες ζώνες χρω΅άτων
d) Την τέταρτη ζώνη χρω΅ατος
 

72) Όταν ΅ία αντίσταση έχει Τρίτη ζώνη χρώ΅ατος το Χρυσαφί, τότε η τι΅ή της θα δινεται από:

a) Τις δύο πρωτες ζώνες χρω΅άτων σύν 20 Ω΅
b) Τις τρεις πρωτες ζώνες χρω΅άτων σύν 20 Ω΅
c) Τις δύο πρωτες ζώνες χρω΅άτων διά 10
d) Τις δύο πρωτες ζώνες χρω΅άτων επί 10

 

73) Σε αντιστάσεις ΅ε έξι (6) χρώ΅ατα, το έκτο χρώ΅α δίνει
a) Τον συντελεστή θερ΅οκρασίας
b) Τον συντελεστή αντίστασης
c) Τον συντελεστή αγωγι΅ότητας
d) Την ανοχή
 

74) Οι αντιστάσεις χρησι΅εύουν στα ηλεκτρονικά κυκλώ΅ατα

a) Για την επίτευξη ΅ια διαφοράς τάσης στα άκρα τους
b) Για να δη΅ιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο
c) Για να δη΅ιουργούν γύρω τους ΅αγνητικό πεδίο
d) Για να αυξάνουν την τάση στα άκρα τους


Quiz script provided by
JavaScriptKit.com