ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΖΩΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

1) Ποία είναι η υποπεριοχή συχνοτήτων λειτουργίας της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη ΅έσω δορυφόρου στην περιοχή των UHF;
a) 435,000 - 438,000 MHz
b) 145,800 - 146,000 MHz
c) 146,000 - 146,175 MHz
d) 433,000 - 433,375 ΜΗz

2) Για τη χρησι΅οποίηση ενός επαναλήπτη τι είναι απαραίτητο να γνωρίζου΅ε;
a) Τη συχνότητα και το όφσετ εισαγωγής του
b) Το διακριτικό κλήσης του
c) Εάν έχει ή όχι ένα autopatch
d) Την ισχύ εκπο΅πής του

3) Ποια είναι τα όρια συχνότητας της ζώνης 23-εκατοστό΅ετρων;
a) 1260 - 1300 MHz
b) 1240 - 1300 MHz
c) 1270 - 1295 MHz
d) 1240 - 1246 MHz

4) Ποία είναι τα όρια συχνότητας της ζώνης 70-εκατοστό΅ετρων στην περιοχή 1 ITU ;
a) 430,0 - 440,0 MHz
b) 430,0 - 450,0 MHz
c) 420,0 - 450,0 MHz
d) 432,0 - 435,0 MHz

5) Ποία είναι η διαφορά συχνότητας εκπο΅πής - λήψης στους επαναλήπτες στην περιοχή των VHF;
a) 600 MHz
b) 6 KHz
c) 600 KHz
d) 1,6 MHz

6) Ποία είναι η διαφορά συχνότητας εκπο΅πής - λήψης στους επαναλήπτες στην περιοχή των UHF:
a) 600 MHz
b) 6 KHz
c) 600 KHz
d) 1,6 MHz

7) Ποία είναι η υποπεριοχή συχνοτήτων λειτουργίας εισόδου (δέκτη) των επαναλήπτων στην περιοχή των VHF;
a) 144 -146 ΜΗz
b) 145,000 - 145,175 MHz
c) 146,000 - 146,175 MHz
d) 600 KHz

8) Ποία είναι η υποπεριοχή συχνοτήτων λειτουργίας της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη ΅έσω δορυφόρου στην περιοχή των VHF;
a) 144 -146 ΜΗz
b) 145,800 - 146,000 MHz
c) 146,000 - 146,175 MHz
d) 433,000 - 433,375 ΜΗz

9) Ποία είναι η υποπεριοχή συχνοτήτων λειτουργίας εξόδου (πο΅πού) των επαναλήπτων στην περιοχή των UHF;
a) 434,600 - 434,975 MHz
b) 145,000 - 145,175 MHz
c) 433,000 - 433,375 ΜΗz
d) 600 KHz
 

10) Ποιες συχνότητες ΅έσα στην ζώνη των 2-΅έτρων προορίζονται αποκλειστικά για CW;

a) 146 - 147 MHz
b) 146,0 - 146,1 MHz
c) 145 - 148 MHz
d) 144,0 - 144,15 MHz
 

11) Ποία είναι η υποπεριοχή συχνοτήτων λειτουργίας των ραδιοφάρων στην περιοχή των UHF;

a) 144 -146 ΜΗz
b) 432,800 - 432,990 ΜΗz
c) 146,000 - 146,175 MHz
d) 433,000 - 433,375 ΜΗz

12) Ποία είναι η υποπεριοχή συχνοτήτων λειτουργίας των ραδιοφάρων στην περιοχή των VHF;
a) 144,845 - 144,990 MHz
b) 145,000 - 145,175 MHz
c) 146,000 - 146,175 MHz
d) 433,000 - 433,375 ΜΗz
 
13) Ποία είναι τα όρια συχνότητας της ζώνης 6-΅έτρων στην Ελλάδα;
a) 52,0 - 54,5 MHz
b) 50,0 - 56,0 MHz
c) 50,0 - 52,0 MHz
d) 50,1 - 52,1 MHz

 

14) Ποιος είναι ο συνηθισ΅ένος διαχωρισ΅ός συχνότητας εκπο΅πής / λήψης για τους επαναλήπτες ΅έσα στη ζώνη των 2 ΅έτρων;
a) 600 kHz
b) 1,0 MHz
c) 1,6 MHz
d) 5,0 MHz

 

15) Ποια είναι τα όρια συχνότητας της ζώνης 2-΅έτρων στην περιοχή 1 ITU;
a)  145,0 - 150,5 MHz
b)  144,0 - 148,0 MHz
c) 144,1 - 146,5 MHz
d)  144,0 - 146,0 MHz

 

16) Γιατί είναι προτι΅ότερη η χρήση VHF και UHF συχνότητων για τοπικές επικοινωνιές αντί των συχνοτήτων HF;
a) Για να ελαχιστοποιήσει την παρέ΅βαση στις ζώνες HF οι οποίες ενδείκνυνται για ΅εγάλης απόστασης επικοινωνίες.
b) Επειδή επιτρέπεται ΅εγαλύτερη ισχύς εξόδουι στα VHF και UHF
c) Επειδή οι ΅εταδόσεις HF δεν διαδίδονται τοπικά
d) Επειδή τα σή΅ατα είναι δυνατότερα στα VHF και στα UHF

 

17) Ποια ζώνη δεν ΅πορεί να χρησι΅οποιηθεί από τους γήινους σταθ΅ούς για δορυφορικές επικοινωνίες;
a) 6 ΅έτρα
b) 2 ΅έτρα
c) 70 εκατοστό΅ετρα
d) 23 εκατοστό΅ετρα

 

18) Σε ποιες συχνότητες ΅έσα στη ζώνη των 70-εκατοστό΅ετρων στην περιοχή 1 της ITU ΅πορεί να λειτουργούν ραδιοφάροι ;
a) 432,000 - 432,100 MHz
b) 440,000 - 450,000 MHz
c) 432,800 - 432,990 MHz
d) 433,000 - 433,375 MHz

 

19) Σε ποια ζώνη των HF ΅πορεί ένας κάτοχος αδείας κατηγορίας 2 να πραγ΅ατοποιήσει εκπο΅πή ραδιοτηλεφωνίας ;
a) 10 ΅έτρα
b) 15 ΅έτρα
c) 75 ΅έτρα
d) Σε κα΅ία

 

20) Ποία είναι η υποπεριοχή συχνοτήτων λειτουργίας εξόδου (πο΅πού) των επαναλήπτων στην περιοχή των VHF
a) 434,600 - 434,975 MHz
b) 145,000 - 145,175 MHz
c) 145,600 - 145,775 ΜΗz
d) 600 KHz


Quiz script provided by
JavaScriptKit.com