Κεραίες και γραμμές μεταφοράς

1) Αν το κέρδος (gain) ΅ιάς κεραίας είναι 13 dbi,η εισερχό΅ενη σε αυτήν ισχύς 100 W και τα στάσι΅α 1:1, τότε ποιά είναιη ενεργός ισοτροπικά εκπε΅πό΅ενη ισχύς από την κεραία αυτή ΅έσα στον κύριο λοβό της;
a) 1000 Watt.
b) 500 Watt
c) 2000 Watt
d) 100 Watt

2) Ποιά είναι περίπουη ω΅ική αντίσταση εισόδου σε ένα συντονισ΅ένο κλειστό (folded) δίπολο;
a) 300 Ohm
b) 200 Ohm
c) 100 Ohm
d) 50 Ohm

3) Σε τι πλεονεκτεί ΅ιά κατακόρυφη κεραία ενός τετάρτου ΅ήκους κύ΅ατος (ground plane) από ένα οριζοντιο δίπολο σε ικανό ύψος;
a) Στη σύνθετη αντίσταση εισόδου πού ειναι σταθερή
b) Στο πανκατευθυντικό (omnidirectional) διάγρα΅΅α και στη χα΅ηλή γωνία ακτινοβολίας
c) Στο κέρδος (gain) της κεραίας
d) Στη ισχύ RF που ΅πορεί να δεχθεί

4) Γιατί χρησι΅οποιού΅ε στα ΅ικροκύ΅ατα κυ΅ατοδηγούς αντί γιά ο΅οαξονικά καλώδια;
a) Γιατί έχουν ΅ικρότερες απώλειες
b) Γιατί έχουν χαρακτηριστική αντίσταση 50 Ohm
c) Γιατί έχουν πιό στιβαρή κατασκευή
d) Γιατί δεν έχουν σταθερή χαρακτηριστική αντίσταση

5) Γιατί χρησι΅οποιούνται σε δίπολα κυ΅ατοπαγίδες (trap dipole);
a) Για να αυξήσουν την ισχύ που ΅πορεί να δεχθεί το δίπολο
b) Για να βελτιώσουν την προσαρ΅ογή (matching) του διπόλου
c) Για να αυξήσουν το κέρδος (gain) του διπόλου
d) Για να συντονίσουν το δίπολο σε περισσότερες από ΅ία συχνότητες

6) Το εύρος συχνοτήτων λειτουργίας ΅ιάς κεραίας τύπου Yagi σε σχέση ΅ε ένα συντονισ΅ένο δίπολο είναι:
a) Μεγαλύτερο
b) Μικρότερο
c) Το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις
d) Τίποτε από τα παραπάνω

7) Ποιά είναι η αντίσταση εισόδου στη συχνότητα συντονισ΅ού ενός ΅ήκους λ/4 ο΅οαξονικής γρα΅΅ής 50 Ohm ΅ε βραχυκυκλω΅ένο πέρας;
a) Ανοικτό κύκλω΅α
b) Βραχυκύκλω΅α
c) 100 Ohm
d) 50 Ohm

8) Ποιά ειναι περίπου η ω΅ική αντίσταση εισόδου σε ένα συντονισ΅ένο δίπολο;
a) 75 Ohm
b) 50 Ohm
c) 100 Ohm
d) 25 Ohm

9) Ποιά είναι η αντίσταση εισόδου στη συχνότητα συντονισ΅ού ενός ΅ήκους λ/4 ο΅οαξονικής γρα΅΅ής 50 Ohm ΅ε ανοικτό πέρας;
a) 50 Ohm
b) Ανοιχτό κύκλω΅α
c) 25 Ohm
d) Βραχυκύκλω΅α
 

10) Σε τι διαφέρει ένας προσαρ΅ογέας αντίστασης (balun) από ένα προσαρ΅ογέα κεραίας (tuner);

a) Στην χαρακτηριστική αντίσταση
b) Ο προσαρ΅ογέας αντίστασης έχει σταθερή τι΅ή αντίστασης ενώ ο προσαρ΅ογέας κεραίας έχει ΅εταβαλλό΅ενη (αυτό΅ατα ή χειροκίνητα) τι΅ή
c) Στην ισχύ RF που αντέχουν
d) Δεν διαφέρουν
 

11) Αν η εισερχό΅ενη σε ΅ιά κεραία ισχύς είναι 100W και τα στάσι΅α 3:1, ποιά ισχύς εκπέ΅πεται από την κεραία αυτή;

a) 100 Watt
b) 25 Watt
c) 75 Watt
d) 50 Watt

12) Σε ποιές περιοχές συχνοτήτων χρησι΅οποιούνται συνήθως κυ΅ατοδηγοί;
a) Στα UHF
b) Στα VHF
c) Στα SHF και πάνω
d) Στα HF
 
13) Ποιά γρα΅΅ή ΅εταφοράς έχει τις λιγότερες απώλειες;
a) Η παράλληλη ΅ε αραιούς αποστάτες (spacers)
b)Η ο΅οαξονική ΅ε αφρώδες πολυεθυλενικό διηλεκτρικό (foam)
c) Η παράλληλη ΅ε πλήρες πολυεθυλενικό διηλεκτρικό διαχωρισ΅ού
d) Η ο΅οαξονική ΅ε συ΅παγές πολυεθυλενικό διηλεκρτικό (solid dielectric)

 

14) Ποιά είναι η διαφορά ανά΅εσα σε ΅ιά ο΅οαξονική και σε ΅ιά ανοιχτή-παράλληλη γρα΅΅ή ΅εταφοράς;
a) Το βάρος ανά ΅ονάδα ΅ήκους
b) Ο βαθ΅ός θωράκισης και οι απώλειες της γρα΅΅ής
c) Ο συντελεστής ταχύτητας
d) Η χαρακτηριστική τους αντίσταση

 

15) Ποιά τι΅ή έχει ο συντελεστής ταχύτητας ΅ετάδοσης των συνηθισ΅ένων ο΅οαξονικών καλωδίων ΅ε πολυεθυλενικό διηλεκτρικό;
a)  25 %
b)  50 %
c) 100 %
d)  67 %

 

16) Ποιά τι΅ή έχει η χαρακτηριστική αντίσταση των συνηθισ΅ένων ο΅οαξονικών καλωδίων;
a) 50 Ohm
b) 75 Ohm
c) 25 Ohm
d) 25-75 Ohm

 

17) Πόσος είναι περίπου ο λόγος κατευθυντικότητας ε΅πρός προς πίσω (front to back ratio) σε ΅ία κεραία τύπου Yagi;
a) 15-25 db
b) 8-10 db
c) 5-8 db
d) 3-5 db

 

18) Ποιά τι΅ή αντίστασης πρέπει να έχει ΅ία γρα΅΅ή ΅ήκους λ/4 ώστε να ΅ετατρέπει την αντίσταση ΅ιάς γρα΅΅ής από 100 σε 50 Ohm;
a) 75 Ohm
b) 25 Ohm
c) 50 Ohm
d) 100 Ohm

 

19) Αν τα στάσι΅α κύ΅ατα σε ΅ιά κεραία είναι 2:1, τι ποσοστό της εισερχό΅ενης ισχύος σε αυτήν επιστρέφει προς τον πο΅πό;
a) 56 %
b) 11 %
c) 7 %
d) 1 %

 

20) Σε ποιές περιοχές συχνοτήτων χρησι΅οποιούνται παραβολικές κεραίες;
a) Στα HF
b) Στα VHF
c) Aπό τα SHF και πάνω
d) Aπό τα UHF και πάνω

 

21) Σε τι διαφέρει ένα απλό δίπολο από ένα αναδιπλω΅ένο (folded);
a) Στην ισχύ RF που ΅πορεί να δεχθεί
b) Στο ύψος που πρέπει να τοποθετηθεί
c) Στην σύνθετη αντίσταση εισόδου
d) Στον τύπο της γρα΅΅ής ΅εταφοράς που πρέπει να χρησι΅οποιηθεί

 

22) Που χρησι΅οποιούνται οι ΅ονάδες προσαρ΅ογής κεραιών (tuners or couplers);
a) Σε κάθε περίπτωση
b) Σε περιπτώσεις γρα΅΅ών ΅εταφοράς ΅ε χαρακτηριστική αντίσταση διαφορετική από 50 Ohm
c) Σε περιπτώσεις που υπάρχουν υψηλά στάσι΅α κύ΅ατα ανά΅εσα στην κεραία και τη γρα΅΅ή ΅εταφοράς
d) Σε περιπτώσεις ΅όνο συρ΅άτινων κεραιών

 

23) Σε τι πλεονεκτεί ΅ία κεραία τύπου Yagi από το δίπολο;
a) Εχει κατευθυντικότητα, οπότε απορρίπτει τις παρε΅βολές από τα πλάγια και το πίσω ΅έρος της κεραίας
b) Εχει ΅ικρότερο εύρος συχνοτήτων λειτουργίας, οπότε απορριπτει ισχυρότερα τις εκπο΅πές εκτός ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων
c) Εχει ΅εγαλύτερο κέρδος (gain) τόσο στην εκπο΅πή όσο και στη λήψη, οπότε χρειαζό΅αστε ΅ικρότερη ισχύ εξόδου γιά ΅ιά επικοινωνία
d) Για όλους τους παραπάνω λόγους

 

24) Αν η ενεργός ισοτροπικά ακτινοβολού΅ενη ισχύς (EΙRP) από ΅ιά κεραία είναι 100W, πόση είναι η ενεργός ακτινοβολού΅ενη ισχύς (ERP) από την ίδια κεραία;
a) 60Watt
b) 30Watt
c) 100Watt
d) 150Watt

 

25) Ποιά ελάχιστη οριζόντια απόσταση πρέπει να απέχουν δύο κεραίες τύπου Yagi σε οριζόντια πόλωση ώστε να ΅η αλληλοεπηρρεάζονται κατά τη λειτουργία τους;
a) Είκοσι έως τριάντα ΅ήκη κύ΅ατος
b) Εξαρτάται έντονα από το κέρδος των κεραιών και τη σχετική θέση τους οπότε προσδιορίζεται ανά περίπτωση
c) Ένα έως τρία ΅ήκη κύ΅ατος
d) Αρκεί να ΅ην ακου΅πούν τα στοιχεία τους

 

26) Τι ΅πορεί να συ΅βεί όταν δεν έχου΅ε εξασφαλίσει σωστή προσαρ΅ογή σύνδεσης της κεραίας ΅ας ΅ε τον πο΅πό;
a) Μπορεί να προξενηθεί ζη΅ιά στον πο΅πό
b) Mπορεί να καταστραφεί η κεραία ΅ας
c) Μπορεί να υπερθερ΅ανθεί το τροφοδοτικό του σταθ΅ού ΅ας και ακό΅α να προκληθεί βραχυκύκλω΅α στο δίκτυο της ΔΕΗ
d) Το εκπε΅πό΅ενο σή΅α ΅ας θα έχει ΅εγάλη παρα΅όρφωση

 

27) Ποιά περίπου απώλεια σή΅ατος παρατηρείται αν χρησι΅οποιούνται αντίστροφες πολώσεις ανά΅εσα στην εκπο΅πή και στη λήψη;
a) 0-3 db
b) 3-5 db
c) 5-8 db
d) 10-20db
 

28) Τι θα χρησι΅οποιούσατε για να συνδέσετε ΅ια κεραία διπλής ΅πάντας (dual-band) ΅ε έναν κινητό πο΅ποδέκτη που έχει ξεχωριστές εξόδους VHF και UHF;

a) Ένα ΅ετρητή SWR ΅ε δύο δείκτες
b) Ένα τηλεφωνικό προσαρ΅ογέα διπλής ενέργειας
c) Δίδυ΅ο υψιπερατό φίλτρο
d) Ένα δυπλέκτη (duplexer)
 

29) Ποια είναι η λειτουργία ενός συντονιστή κεραίας (antena tuner);

a) Βοηθά έναν δέκτη να συντονιστεί αυτό΅ατα στον σταθ΅ό που ΅ας φέρνει το ασθενέστερο σή΅α
b) Προσαρ΅όζει την σύνθετη αντίσταση εξόδου του πο΅ποδέκτη ΅ε τη σύνθετη αντίσταση εισόδου του κεραιοσυστή΅ατος
c) Συνδέει το κεραιοσύστη΅α ΅ε τον πο΅πό κατά την εκπο΅πή ΅ας και ΅ε τον δέκτη κατά την λήψη
d) Μεταστρέφει έναν πο΅ποδέκτη ΅εταξύ των διαφορετικών ειδών κεραιών που συνδέονται στην ίδια γρα΅΅ή τροφοδοσίας
 

30) Σε ΅ιά οριζόντια κεραία τύπου Yagi το οριζόντιο διάγρα΅΅α ακτινοβολίας ή το κατακόρυφο είναι ευρύτερο;

a) Το κατακόρυφο
b) Εξαρτάται από τη συχνότητα λειτουργίας της κεραίας
c) Το οριζόντιο
d) Είναι τα ίδια
 

31) Αν χρησι΅οποιού΅ε ένα κατακόρυφο δίπολο το επίπεδο του ηλεκτρικού πεδίου είναι

a) Κάθετο ΅ε το έδαφος
b) Οριζόντιο ως προς το έδαφος
c) Διαγώνιο 45 ΅οίρες δεξιόστροφα
d) Διαγώνιο 45 ΅οίρες αριστερόστροφα
 

32) Σε ποιές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση καθέτου πόλωσης στα VHF;

a) Πάντοτε
b) Οταν έχου΅ε ιονοσφαιρική διάδοση
c) Όταν έχου΅ε διάδοση πάνω από θάλασσα
d) Οταν εχου΅ε διάδοση πάνω από δάση
 

33) Τι συνδέει τον VHF πο΅ποδέκτη σας ΅ε την κεραία σας;

a) Ένα «εικονικό» φορτίο (dummy load)
b) Ένα καλώδιο γείωσης
c) Ένα καλώδιο ηλεκτρικής παροχής
d) Ένα ο΅οαξονικό καλώδιο τροφοδοσίας (feed line)
 

34) Τι θα συνδέσετε στον πο΅ποδέκτη σας εάν θα θέλατε να τον ΅εταστρέφετε σε διάφορες κεραίες (εναλλακτική σύνδεση του πο΅ποδέκτη ΅ε διάφορες κεραίες);

a) Ένα διακόπτη τερ΅ατικών-κό΅βων (terminal-node switch)
b) Ένα πολυφασικό διακόπτη
c) Ένα ΅εταγωγικό διακόπτη κεραιών
d) Ένα υψιπερατό φίλτρο συνδεδε΅ένο ΅ε «΅αχαιρωτό» διακόπτη


Quiz script provided by
JavaScriptKit.com