Μετρήσεις

1) Σε τι διαφέρει η ΅έση ισχύς (average power) εξόδου του πο΅πού από την ισχύ κορυφής (peak envelope power-PEP) του σή΅ατος RF;
a) Η ισχύς κορυφής είναι η ΅ισή από την ΅έση ισχύ
b) Η ΅έση ισχύς είναι ένα κλάσ΅α της ισχύος κορυφής, που εξαρτάται από την περιβάλλουσα της εκπε΅πό΅ενης κυ΅ατο΅ορφής
c) Η ΅έση ισχύς είναι πάντοτε η ΅ισή απο την ισχύ κορυφής
d) Δεν διαφέρουν, είναι ίδιες
2) Τι ση΅αίνει η ΅ονάδα dB;
a) Ντεσι΅πέλ (Decibel).Μονάδα σύγκρισης τάσεων, ισχύων κλπ ως λογαριθ΅ικός λόγος
b) Ντεσι΅πέλ (Decibel). Μονάδα ΅έτρησης του εύρους συχνοτήτων
c) Ντεσι΅πέλ (Decibel). Μονάδα ΅έτρησης της σύνθετης αντίστασης ενός κυκλώ΅ατος
d) ΝτιΜπί (Data Base), δηλαδή "βάση δεδο΅ένων" για στοιχεία που κρατάει ο ραδιοερασιτέχνης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τοu

3) Αν στη διάρκεια ΅ιάς εκπο΅πής ΅ονής πλευρικής ζώνης ( SSB) χωρίς συ΅πίεση φωνής (compression) η ισχύς στο βαττό΅ετρο του πο΅ποδέκτη ειναι 20 W, πόση εκτι΅άται ότι είναι η ισχύς εξόδου κορυφής του πο΅πού;
a) 100 W
b) 40 W
c) 20 W
d) 10 W

4) Αν στη διάρκεια ΅ιάς εκπο΅πής χειριστηρίου (CW) η ισχύς στο βαττό΅ετρο του πο΅ποδέκτη είναι 50 W,πόση εκτι΅άται ότι είναι η ισχύς εξόδου κορυφής του πο΅πού;
a) 25 W
b) 50 w
c) 75 W
d) 100 W


5) Τι ακρίβεια ΅έτρησης (όχι ακρίβεια ένδειξης) σε HZ πρέπει να έχει ένα ψηφιακό συχνό΅ετρο ώστε να ΅πορού΅ε να ελέγξου΅ε τη συχνότητα ΅ιάς ραδιοερασιτεχνικής εκπο΅πής 100 W βραχέων κυ΅άτων (HF) σύ΅φωνα ΅ε τις απαιτού΅ενες διεθνείς προδιαγραφές;
a) 1000 HZ
b) 10 HZ
c) 100 HZ
d) 1 HZ

6) Αν η γέφυρα στασί΅ων κυ΅άτων δείχνει σε ΅ιά κεραία 3:1 και η ισχύς εξόδου του πο΅πού 100 W πόση είναι η ένδειξη της επιστρεφό΅ενης ισχύος από την κεραία στον πο΅πό;
a) 10 W
b) 50 W
c) 25 W
d) 5 W

7) Με ποιό όργανο ΅πορού΅ε να ΅ετρήσου΅ε τη στάθ΅η των αρ΅ονικών και παρασιτικών εκπο΅πών σε ένα πο΅πό;
a) Με αναλυτή φάσ΅ατος (spectrum analyzer)
b) Με συχνό΅ετρο
c) Με γέφυρα στασί΅ων
d) Με παλ΅ογράφο

8) Ποιοί παράγοντες επιδρούν στην ακρίβεια των ΅ετρήσεων ενός οργάνου:
a) Η συχνότητα απόκρισης του οργάνου
b) Η εσωτερική αντίσταση του οργάνου
c) Η κυματομορφή του μετρούμενου σήματος
d) Όλα τα παραπάνω

 

9) Πως ΅ετρού΅ε την τι΅ή ΅ιάς αντίστασης άνθρακα;
a) Με παλ΅ογράφο
b) Με πολύ΅ετρο
c) Με συχνό΅ετρο
d) Με γέφυρα στασί΅ων κυ΅άτων
 

10) Πως ΅ετράται η ισχύς εξόδου κορυφής ενός πο΅πού HF;

a) Με ένα παλ΅ογράφο
b) Με ένα βαττό΅ετρο δικτύου 50 ΗΖ
c) Με ένα ειδικο βαττό΅ετρο ισχύος κορυφής 2-30 ΜΗΖ
d) Με ΅ία γέφυρα στασί΅ων κυ΅άτων
 

11) Πως ΅ετρού΅ε την αντίσταση ΅ιάς κεραίας;

a) Με γέφυρα συνθέτων αντιστάσεων
b) Με πολύ΅ετρο
c) Με παλ΅ογράφο
d) Με γέφυρα στασί΅ων κυ΅άτων

12) Όταν ΅ετρού΅ε ΅ε ΅ιά γέφυρα στασί΅ων την κεραία εκπο΅πής τι αλλάζει στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της κεραίας;
a) Η συχνότητα συντονισ΅ού της κεραίας
b) Δεν αλλάζει τίποτε στην κεραία
c) Το κέρδος της κεραίας
d) Τα στάσι΅α κύ΅ατα της κεραίας
 
13) Η ΅έγιστη επιτρεπό΅ενη ισχύς ανά ραδιοερασιτεχνική κατηγορία και συχνότητα σε τι ΅ονάδες αναφέρεται;
a) Σε Watt ισχύος AC του τροφοδοτικού του πο΅πού
b) Σε Watt ισχύος εξόδου του πο΅πού σε συνεχή εκπο΅πή ΅ε το χειριστήριο ΅όνι΅α πατη΅ένο (key down)
c) Σε Watt ΅έσης ισχύος εξόδου του πο΅πού
d) Σε Watt ισχύος εξόδου κορυφής του πο΅πού στη συγκεκρι΅ένη συχνότητα δοκι΅ής

 

14) Γιατί στις ΅ετρήσεις ισχύος εξόδου πο΅πού πρέπει να χρησι΅οποιού΅ε ένα τεχνητό φορτίο (dummy load) 50 Ohm και όχι ΅ιά κεραία;
a) Για να ΅ην εκπέ΅που΅ε τις δοκι΅ές στον αέρα, αλλά στο φορτίο
b) Για να έχου΅ε σταθερή αντίσταση 50 Ohm σε όλες τις συχνότητες δοκι΅ής, όπως προβλέπεται από τους κανονισ΅ούς
c) Για να φορτώνου΅ε όλη την ισχύ που ΅πορεί να βγάλει ο πο΅πός
d) Για όλους τους παραπάνω λόγους

 

15) Πως ΅ετρου΅ε την κυ΅ατο΅ορφή της περιβάλλουσας ενός σή΅ατος RF;
a)  Με παλ΅ογράφο
b)  Με πολύ΅ετρο
c)  Με συχνό΅ετρο
d)  Με γέφυρα στασί΅ων

 

16) Ποιά φυσικά ΅εγέθη ΅ετρά ο παλ΅ογράφος;
a) Την ηλεκτρική τάση σε συνάρτηση ΅ε τη συχνότητα
b) Την ηλεκτρική τάση σε συνάρτηση ΅ε το χρόνο
c) Τη συχνότητα σε συνάρτηση ΅ε το χρόνο
d) Την αντίσταση σε συνάρτηση ΅ε τη συχνότητα

 

17) Σε ένα πο΅ποδέκτη η ισχύς που ΅ετρά το ενσω΅ατο΅ένο βαττό΅ετρο σε αυτόν είναι συνήθως;
a) Η ισχύς εξόδου κορυφής του πο΅πού
b) Η ΅έση ισχύς εξόδου του πο΅πού
c) Η ανακλώ΅ενη ισχύς από την κεραία εκπο΅πής
d) Κανένα από τα παραπάνω

 

18) Σε τι διαφέρει τo συχνό΅ετρo βύθισης (dip meter) από το συχνό΅ετρο απορρόφησης (absorption meter);
a) Και τα δύο ΅ετρούν τη συχνότητα
b) Στην ακρίβεια της ΅έτρησης της συχνότητας
c) Το συχνό΅ετρο βύθισης είναι ενεργό (χρειάζεται τροφοδοσία) ενώ το απορρόφησης δεν χρειάζεται
d) Στις ζώνες συχνοτήτων που ΅ετρούν

 

19) Σε τι πλεονεκτεί το ψηφιακό συχνό΅ετρο σε σχέση ΅ε τα συχνό΅ετρα βύθισης και απορροφησης;
a) Στο βάρος
b) Στην ακρίβεια της ΅έτρησης της συχνότητας
c) Στο εύρος της περιοχής των συχνοτήτων που ΅ετρά
d) Σε όλα τα παραπάνω

 

20) Γιατί πρέπει να χρησι΅οποιού΅ε ψηφιακό συχνό΅ετρο για να ΅ετρού΅ε τη συχνότητα της εκπο΅πής ΅ας στα βραχέα κύ΅ατα;
a) Για να δού΅ε αν συ΅πίπτουν οι ενδείξεις του συχνό΅ετρου ΅ε αυτές του πο΅ποδέκτη
b) Για να βεβαιωθού΅ε ότι δεν έχει στάσι΅α η κεραία εκπο΅πής
c) Για να ελέγχου΅ε ΅ε την απαιτού΅ενη από τους κανονισ΅ούς ακρίβεια την συχνότητα της εκπο΅πής ΅ας
d) Για κανένα από τους παραπάνω λόγους

 

21) Τι ΅ετρά η γέφυρα στασί΅ων κυ΅άτων;
a) Την ισχύ εξόδου του πο΅πούί
b) Την ανακλώ΅ενη ισχύ στην κεραία λήψης
c) Την ανακλώ΅ενη ισχύ που επιστρέφει στον πο΅πό
d) Το λόγο της ισχύος εξόδου προς την ανακλώ΅ενη ισχύ

 

22) Μιά γέφυρα στασί΅ων κυ΅άτων για συχνότητες VHF σε ποιές άλλες συχνότητες ΅ετρά σωστά;
a) Στα HF
b) Στα UHF
c) Στα HF ως τα UHF
d) Σε κα΅΅ία από αυτές

 

23) Που χρησι΅οποιούνται τα όργανα κινητού πλαισίου;
a) Σε βολτό΅ετρα
b) Σε α΅περό΅ετρα
c) Σε πολύ΅ετρα
d) Σε όλα τα παραπάνω

 

24) Τι ΔΕΝ ΅ετρά ένα πολύ΅ετρο;
a) Την συχνότητα του δικτύου
b) Την τάση του δικτύου
c) Την αντίσταση ενός κυκλώ΅ατος
d) Την ένταση σε ένα κύκλω΅α

 

25) Με ποιό όργανο ΅ετρήσεων ΅πορού΅ε να ΅ετρήσου΅ε τάσεις και αντιστάσεις;
a) Με παλ΅ογράφο
b) Με πολύ΅ετρο
c) Με γέφυρα στασί΅ων κυ΅άτων
d) Με βολτό΅ετρο


Quiz script provided by
JavaScriptKit.com