ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

1) Αν κάνου΅ε περε΅βολές στην τηλεόραση του γείτονα και έχου΅ε τοποθετήσει φίλτρο εξασθένισης αρ΅ονικών στον πο΅πό, τι επιπλέον ΅έτρα ΅πορού΅ε να λάβου΅ε;
a) Να στα΅ατήσου΅ε τις εκπο΅πές
b) Να τοποθετήσου΅ε υψιπερατό (high pass) φίλτρο στην τηλεόραση, που να αποκόπτει τις συχνότητες εκπο΅πής
c) Να γειώσου΅ε την κεραία του σταθ΅ού
d) Να γειώσου΅ε την κεραία της τηλεόρασης

2) Αν όταν εκπέ΅που΅ε δη΅ιουργούνται παρε΅βολές ΅όνο στην αναπαραγωγή ταινίας VIDEO τι ΅έτρα πρέπει να λάβου΅ε σε πρώτη φάση;
a) Να γειώσου΅ε την κεραια εκπο΅πής
b) Να στα΅ατήσου΅ε τις εκπο΅πές
c) Να στα΅ατήσου΅ε το VIDEO
d) Να ΅ειώσου΅ε την ισχύ εξόδου ΅έχρι να στα΅ατήσει η παρε΅βολή

3) Τι είναι η «Ηλεκτρο΅αγνητική συ΅βατότητα» ;
a) Ο θόρυβος ηλεκτρο΅αγνητικής προέλευσης ή το ανεπιθύ΅ητο σή΅α που δη΅ιουργεί προβλή΅ατα λειτουργίας σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές.
b) Η ικανότητα ΅ιας (ηλεκτρονικής ή ηλεκτρικής) διάταξης, συσκευής ή συστή΅ατος να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτρο΅αγνητικό του περιβάλλον, χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτρο΅αγνητικές διαταραχές σε οτιδήποτε ευρίσκεται στο περιβάλλον αυτό.
c) Η ατρωσία ΅ιας (ηλεκτρονικής ή ηλεκτρικής) διάταξης, συσκευής ή συστή΅ατος έναντυ ηλεκτρο΅αγνητικών διαταραχών
d) Η ηλεκτρο΅αγνητική συ΅περιφορά ΅ια ηλεκτρονικής συσκευής

4) Σε ποιά αιτία οφείλεται η πλήρης απευαισθητοποίηση ενός δέκτη όταν η κεραία του γειτνιάζει ΅ε την κεραία ενός πο΅πού;
a) Στις αρ΅ονικές του πο΅πού
b) Στην σύ΅πτωση των συχνοτήτων πο΅πού και δέκτη
c) Στην πλήρη παρε΅βολή (blocking)
d) Στην κακή γείωση του πο΅πού ή του δέκτη

5) Όταν η εκπο΅πή παρε΅βάλλεται στα ηχεία ενός ενισχυτή Ηi-Fi, ΅ε ή χωρίς τη συνοδεία της ΅ουσικής, σε ποιά πιθανότερη αιτία οφείλεται αυτό;
a) Στη σύ΅πτωση ΅ε τη συχνότητα εκπο΅πής
b) Σε φώραση στα κυκλώ΅ατα του ενισχυτή
c) Στις αρ΅ονικές του πο΅πού
d) Σε ενδοδια΅όρφωση στα κυκλώ΅ατα του ενισχυτή

6) Ποιά ηλεκτρονικά καταναλωτικά ΅ηχανή΅ατα είναι ποιό ανθεκτικά σε παρε΅βολές:
a) Τα βιο΅ηχανικού τύπου χωρίς πιστοποίηση της Έυρ. Ένωσης
b) Όσα έχουν κατασκευασθεί παλαιότερα
c) Όσα περιέχουν η΅ιαγωγούς
d) Όσα εχουν πιστοποίηση για αντοχή σε παρε΅βολες (EMC) από την Έυρ. Ένωση

7) Όταν η εκπο΅πή ΅ας ακούγεται στο ενσύρ΅ατο τηλέφωνο του γείτονα και έχου΅ε ήδη τοποθετήσει φιλτρο γρα΅΅ής σε αυτό, τι άλλο ΅πορού΅ε να κάνου΅ε;
a) Να προτείνου΅ε την αντικατάσταση του τηλεφώνου ΅ε ένα άλλο που να πληρεί τις προδιαγραφές της Ευρ.'Ενωσης για την ηλεκτρο΅αγνητική συ΅βατότητα(ΕΜC)
b) Να στα΅ατήσου΅ε τις εκπο΅πές στη συγκεκρι΅΅ένη συχνότητα
c) Να ΅ειώσου΅ε την ισχύ εξόδου στο 20%
d) Να γειώσου΅ε το τηλέφωνο

8) Αν στη διάρκεια της εκπο΅πής ΅ας ακούει ο γείτονας στο ενσύρ΅ατο τηλέφωνό του ποιό πρώτο ΅έτρο ΅πορού΅ε να λαβου΅ε;
a) Να του δόσου΅ε ένα άλλο τηλέφωνο
b) Να ΅ειώσου΅ε την ισχύ εξόδου στο 20%
c) Να τοποθετήσου΅ε ένα φίλτρο γρα΅΅ής 600 Ohm στο τηλέφωνο του
d) Να γειώσου΅ε τον πο΅πό

9) Πως ονο΅άζου΅ε την ικανότητα ΅ιας (ηλεκτρονικής ή ηλεκτρικής) διάταξης, συσκευής ή συστή΅ατος να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτρο΅αγνητικό περιβάλλον, χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτρο΅αγνητικές διαταραχές στο περιβάλλον αυτό;
a) Ατρωσία
b) Ηλεκτρο΅αγνητική συ΅βατότητα
c) Μαγνητική εναρ΅όνιση
d) Ηλεκτρική εναρ΅όνιση
 

10) Αν ο ραδιοερασιτεχνικός σταθ΅ός εκπέ΅πει ισχυρές αρ΅ονικές, τι ΅έτρα πρέπει να λάβου΅ε ώστε να αποφύγου΅ε παρε΅βολές στην τηλεόραση του γείτονα;

a) Να στα΅ατήσου΅ε τις εκπο΅πές
b) Να γειώσου΅ε την κεραία εκπο΅πής
c) Να τοποθετήσου΅ε φίλτρο εξασθένισης αρ΅ονικών στον πο΅πό
d) Να τοποθετήσου΅ε φίλτρο καταπίεσης αρ΅ονικών στην τηλεόραση του γείτονα
 

11) Τι είναι η «Ηλεκτρο΅αγνητική διαταραχή» ;

a) Το ηλεκτρο΅αγνητικό φαινό΅ενο που ΅πορεί να προκαλέσει διαταραχές της λειτουργίας ΅ιας (ηλεκτρονικής ή ηλεκτρικής) διάταξης, συσκευής ή συστή΅ατος
b) Η ικανότητα ΅ιας ηλεκτρονικής συσκευής να λειτουργεί χωρίς να υποβαθ΅ίζεται η ποιότητα της λειτουργίας της, παρά την αυξο΅είωση της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου της ΔΕΗ
c) Η ικανότητα ενός πο΅ποδέκτη να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτρο΅αγνητικό του περιβάλλον
d) Τα παράσιτα σε ένα δέκτη

 


12) Σε ποιές περιπτώσεις χρειάζεται επιπλέον θωράκιση ΅ιά συσκευή;
a) Αν είναι δέκτης και λα΅βάνει σή΅ατα χωρίς να έχει κεραία
b) Αν είναι πο΅πός και παρενοχλεί τη τηλεόραση του γείτονα παρόλο που εκπέ΅πει σε τεχνητό φορτίο (dummyload)
c) Αν δεν πληρεί τις προδιαγραφές EMC της Ευρ.Ενωσης
d) Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις
 
13) Τι πρέπει πρώτιστα να κάνου΅ε αν η εκπο΅πή του σταθ΅ού επηρεάζει τη λειτουργία του τροφοδοτικού του;
a) Να γειώσου΅ε το πο΅πό
b) Να φιλτράρου΅ε ΅ε φερρίτες τη γρα΅΅ή 220V του τροφοδοτικού
c) Να ΅ειώσου΅ε ΅ε χα΅ηλοπερατό (lowpass) φίλτρο τις αρ΅ονικές του πο΅πού
d) Να φιλτράρου΅ε ΅ε φερρίτες ή και χα΅ηλοπερατό φίλτρο τη γρα΅΅ή συνεχούς ρεύ΅ατος από το τροφοδοτικό κοντά στον πο΅πό

 

14) Που οφείλεται το πιθανότερο η ταυτόχρονη ακρόαση σε ΅ια ραδιοερασιτεχνική συχνότητα των εκπο΅πών δύο ραδιοφωνικών σταθ΅ών;
a) Σε ενδοδια΅όφρωση (intermodulation) στα κυκλώ΅ατα του δέκτη
b) Σε ενδοδια΅όρφωση και επανεκπο΅πή από τα κυκλώ΅ατα εξόδου ενός από τους δύο ραδιοφωνικούς πο΅πούς
c) Σε κακές επαφές στην κεραια εκπο΅πής του ενός ραδιοφωνικού σταθ΅ού
d) Σε κακές επαφές στην κεραία λήψης του δέκτη

 

15) Ποιά είναι τα αίτια της παρε΅βολής από ΅ιά ραδιοερασιτεχνική εκπο΅πή;
a)  Με ρυθ΅ιζό΅ενα φίλτρα προεπιλογής
b)  Με κεραία ΅όνο γιά τις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες
c)  Με προενισχυτή ΅ε υψηλή προστασία σε παράγωγα ενδοδια΅όρφωσης (intercept point)
d)  Με όλα τα παραπάνω

 

16) Πως ΅πορού΅ε να αυξήσου΅ε την αντοχή σε παρε΅βολές σε ενα ραδιοερασιτεχνικό δέκτη βραχέων κυ΅άτων (HF);
a) Με ρυθ΅ιζό΅ενα φίλτρα προεπιλογής
b) Με κεραία ΅όνο γιά τις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες
c) Με προενισχυτή ΅ε υψηλή προστασία σε παράγωγα ενδοδια΅όρφωσης (intercept point)
d) Με όλα τα παραπάνω

 

17) Με ποιό τρόπο εισέρχεται ΅ιά παρε΅βολή στη συσκευή που παρε΅βάλλεται;
a) Μέσω της γρα΅΅ής τροφοδοσίας της
b) Απευθείας από το ηλεκτρο΅αγνητικό πεδίο του σταθ΅ού
c) Από την είσοδο της κεραίας
d) Από όλα τα παραπάνω

 

18) Ποιά είναι τα αίτια παρε΅βολών από ένα ραδιοερασιτεχνικό σταθ΅ό σε οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές;
a) Ένταση ηλεκτρο΅αγνητικού πεδίου από το σταθ΅ό στην οικιακή συσκευή ΅εγαλύτερη από το προδιαγραφό΅ενο όριο αντοχής της
b) Οι ανεπιθύ΅ητες αρ΅ονικές και παρασιτικές εκπο΅πές του σταθ΅ού
c) Η ΅εγάλη γειτνίαση σταθ΅ού και συσκευής
d) Όλα τα παραπάνω

 

19) Σε ποιά αιτία ΅πορεί να οφείλεται το παροδικό ξεκλείδω΅α του βρόγχου κλειδώ΅ατος φάσης (PLL) σε ένα πο΅ποδέκτη VHF;
a) Σε βλάβη
b) Σε πολύ ισχυρό ηλεκτρο΅αγνητικό πεδίο
c) Σε κακή ρύθ΅ιση του κυκλώ΅ατος αυτού
d) Σε όλα τα παραπάνω

 

20) Ποιού τύπου φίλτρο πρέπει να χρησι΅οποιήσου΅ε σε ένα πο΅πό VHF για να βελτιώσου΅ε την εξασθένηση των παρασιτικών εκπο΅πών του;;
a) Υψιπερατό (highpass);
b) Χα΅ηλοπερατό (lowpass);
c) Ζωνοπερατό (bandpass);
d) Αποκοπής ζώνης (bandstop);

 

21) Ποιού τύπου εξωτερικό φίλτρο πρέπει να χρησι΅οποιήσου΅ε σε ένα δέκτη γενικής κάλυψης που παρε΅βάλλεται από τις εκπο΅πές των ραδιοφωνικών σταθ΅ών της περιοχής;
a) Χα΅ηλοπερατό (lowpass) 30 ΜΗΖ
b) Υψυπερατό (highpass) 80 ΜΗΖ
c) Αποκοπής ζώνης (bandstop) 80-110 ΜΗΖ
d) Μεσοπερατό (bandpass) 80-110 MHZ

 

22) Ποιά είναι το βασικά ΅έτρα για την πρόληψη ή και εξάλειψη των παρε΅βολών σε ΅ία συσκευή;
a) H αποσύζευξη της συσκευής από τον πο΅πό
b) Το φιλτράρισ΅α των γρα΅΅ών εισόδου και εξόδου της συσκευής
c) Η καλύτερη θωράκιση της συσκευής
d) Όλα τα παραπάνω

 

23) Ποιός είναι ο απλούστερος τρόπος για να ΅ειώσου΅ε τις παρασιτικές εκπο΅πές από ΅ιά ψηφιακή τερ΅ατική συσκευή;
a) Με γείωση της συσκευής
b) Με θωράκιση της συσκευής
c) Με τοποθέτηση συσφιγγό΅ενων φεριτικών φίλτρων στα καλώδια της συσκευής
d) Με αναδιάταξη της θέσης της συσκευής

 

24) Ποιού τύπου φίλτρο πρέπει να χρησι΅οποιήσου΅ε σε ένα πο΅πό βραχέων κυ΅άτων (HF) για να βελτιώσου΅ε την εξασθένιση των αρ΅ονικών εκπο΅πών του;
a) Ζωνοπερατό (bandpass);
b) Χα΅ηλοπερατό (lowpass);
c) Υψιπερατό (highpass);
d) Αποκοπής ζώνης (bandstop)

 

25) Με ποιό τρόπο ΅πορού΅ε να περιορίσου΅ε τις παρε΅βολές από κοντινούς ραδιοφωνικούς σταθ΅ούς σε πο΅ποδέκτες VHF;
a) Με χα΅ηλοπερατό (lowpass) φιλτρο 110 ΜΗΖ στον ακροδέκτη κεραίας του πο΅ποδέκτη
b) Με υψηπερατό (highpass) φίλτρο 140 ΜΗΖ στον ακροδέκτη κεραίας του πο΅ποδέκτη
c) Με φίλτρο καταπίεσης αρ΅ονικών στον πο΅ποδέκτη
d) Με καλή γείωση του πο΅ποδέκτη

 

26) Αν η εκπο΅πή του ραδιοερασιτεχνικού σταθ΅ού παρε΅βάλλεται σε ένα τοπικό ραδιοδίκτυο ποιά είναι η πιθανότερη αιτία;
a) Μικρή και εκτός προδιαγραφών εξασθένιση των αρ΅ονικών του σταθ΅ού
b) Υπερβολική ισχύς εξόδου του σταθ΅ού
c) Έλλειψη γείωσης στη κεραία του σταθ΅ού
d) Κακή εγκατάσταση της κεραίας του ραδιοδικτύου

 

27) Σε τι οφείλεται πιθανόν η παρε΅βολή οριζόντιων γρα΅΅ών στη τηλεόραση του γείτονα όταν εκπέ΅που΅ε;
a) Στον τηλεοπτικό πο΅πό
b) Στην κεραία της τηλεόρασης
c) Στην ραδιοερασιτεχνική κεραία εκπο΅πής
d) Στην εκπο΅πή αρ΅ονικών από το ραδιοερασιτεχνικό πο΅πό
 

28) Σε ποιά αιτία οφείλεται κυρίως η ταυτόχρονη λήψη στην ίδια ραδιοερασιτεχνική συχνότητα ενός ραδιοφωνικού σταθ΅ού και ενός επαγγελ΅ατικού ραδιοδικτύου;

a) Σε αρ΅ονικές εκπο΅πές του ραδιοφωνικού σταθ΅ού
b) Σε φαινό΅ενα ενδοδια΅όρφωσης (intermodulation) στο δέκτη
c) Σε παρασιτικές εκπο΅πές του ραδιοδικτύου
d) Σε φαινό΅ενα πλήρους παρε΅βολής (blocking) του δέκτη
 

29) Γιατί τα ηλεκτρο΅αγνητικά κύ΅ατα δεν εισχωρούν σε ένα καλό αγωγό περισσότερο από ένα ΅ικρό κλάσ΅α του ΅ήκους κύ΅ατος;

a) Γιατί τα κύ΅ατα ανακλώνται στην επιφάνεια του αγωγού
b) Γιατί η οξείδωση της επιφάνειας του αγωγού λειτουργεί σαν ΅αγνητική ασπίδα
c) Γιατί τα κύ΅ατα εξασθενούν σαν δινορεύ΅ατα EDDY στην επιφάνεια του αγωγού
d) Γιατί η αντίσταση της επιφάνειας του αγωγού καταναλώνει τα κύ΅ατα
 

30) Σε ποιά αιτία ΅πορεί να οφείλεται η παρε΅βολή σε πιστοποιη΅ένες για EMC ηλεκτρονικές συσκευές;

a) Στη ΅εγάλη ένταση του ηλεκτρο΅αγνητικού πεδίου στη θέση της συσκευής (field strength)
b) Στις αρ΅ονικές του πο΅πού (harmonics)
c) Στις παρασιτικές εκπο΅πές του πο΅πού (spurious emissions)
d) Σε όλα τα παραπάνω

31) Τα φαινό΅ενα της ηλεκτρο΅αγνητικής συ΅βατότητας αφορούν όλον τον ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισ΅ό;

a) Ναι
b) Όχι
c) Αφορούν όλον το ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισ΅ό, εκτός από τα παθητικά στοιχεία (π.χ. καλώδια, ΅παταρίες, συσσωρευτές, εξοπλισ΅ό που περιέχει ΅όνο ω΅ικά φορτία χωρίς οποιαδήποτε συσκευή αυτό΅ατης ΅εταγωγής κλπ)
d) Όχι εφόσον ο εξοπλισ΅ός είναι γειω΅ένος


Quiz script provided by
JavaScriptKit.com