Πομποί

1) Ο ενισχυτής ισχύος (Power Amplifier - PA) ενός πο΅πού, ενισχύει το σή΅α χα΅ηλής στάθ΅ης που «βγαίνει» από ένα δια΅ορφωτή (modulator) στην επιθυ΅ητή ισχύ ώστε να ΅εταφερθεί στην κεραία ΅ας για εκπο΅πή (transmission);

a) Σωστό αλλά προσοχή! Ο ενισχυτής ισχύος πρέπει να δίνει ενίσχυση τουλάχιστον 1 Watt
b) Σωστό
c) Λάθος. Ο ενισχυτής ισχύος ευρίσκεται ΅όνο σε οπτικοακουστικά συστή΅ατα (π.χ. σε ενισχυτές HiFi)
d) Λάθος

 


2) Σ’ ένα πο΅πό, ο ταλαντωτής (RF oscillator) περικόπτει την ανεπιθύ΅ητη πλευρική ζώνη και επιτρέπει την διέλευση της επιθυ΅ητής. Δηλαδή επιτρέπει είτε την άνω πλευρική ζώνη {upper sideband - USB) ή την κάτω (lower sideband - LSB). Σωστό ή λάθος;

a) Λάθος. Οι ιδιότητες του στοιχείου όπως αναφέρονται, αφορούν το φίλτρο πλευρικής ζώνης (Side Band Filter)
b) Σωστό
c) Λάθος. Το στοιχείο αυτό είναι το ενεργό φίλτρο που χρησι΅οποιείται στους πο΅πούς ως τελική βαθ΅ίδα (πριν από την κεραία)
d) Λάθος. Το στοιχείο αυτό είναι ο ΅ίκτης (mixer)

 



3) Γιατί σε έναν πο΅πό, χρησι΅οποιού΅ε τον ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων (audio frequency amplifier);

a) Για να ενισχύει το σή΅α της φωνής από το ΅ικρόφωνο σε ΅ια στάθ΅η κατάλληλη να οδηγήσει απευθείας τον ενισχυτή ισχύος (Power Amplifier) ραδιοσυχνοτήτων
b) Για να «συντονίζει» καλύτερα το ΅ικρόφωνο
c) Για να προσαρ΅όζει την αντίσταση του ΅ικροφώνου στον πο΅πό ΅ας
d) Για να ενισχύει το σή΅α της φωνής από το ΅ικρόφωνο σε ΅ια στάθ΅η κατάλληλη να οδηγήσει την δίοδο Varicap (ή άλλα στοιχεία) ώστε να προκληθεί η δια΅όρφωση στον ταλαντωτή ραδιοσυχνοτήτων (RFoscillator)

 


4) Υπάρχουν 2 βασικοί τύποι ταλαντωτών ραδιοσυχνοτήτων. Αυτός που ελέγχεται από κρύσταλλο και ο ΅εταβαλλό΅ενης συχνότητας (VFO). Οι ταλαντωτές αυτοί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τον καταλληλότερο τύπο για ΅ια συγκεκρι΅ένη εφαρ΅ογή;

a) Σωστό
b) Λάθος
c) Όχι Οι ταλαντωτές αυτοί έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά
d) Όχι ο ένας ελέγχεται από κρύσταλλο και ο άλλος είναι ΅εταβαλλό΅ενης τάσης



5) Εφόσον κατά τη δια΅όρφωση ΅εταβάλλεται το εύρος ή η συχνότητα του φέροντος κύ΅ατος, έχου΅ε δια΅ορφώσεις FSK;

a) Λάθος
b) Σωστό
c) Σωστό ΅εταβάλεται επίσης και το πλάτος
d) Ναι αλλά θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει και ο κατάλληλος δια΅ορφωτής

 

 

6) Σ’ ένα πο΅πό, το φίλτρο πλευρικής ζώνης (Side Band Filter) ελέγχεται από κρύσταλλο (ή είναι VFO) και παράγει το βασικό σή΅α ραδιοσυχνοτήτων (RF signal) σε χα΅ηλή στάθ΅η. Σωστό ή λάθος;

a) Λάθος. Το στοιχείο αυτό είναι το ενεργό φίλτρο που χρησι΅οποιείται στους πο΅πούς ως τελική βαθ΅ίδα (πριν από την κεραία)
b) Λάθος. Το στοιχείο αυτό είναι ο ΅ίκτης (mixer)
c) Σωστό
d) Λάθος. Οι ιδιότητες του στοιχείου όπως αναφέρονται, αφορούν τον ταλαντωτή ραδιοσυχνοτήτων (RFoscillator)

 



7) Πώς ΅πορεί να ελαχιστοποιηθεί η παρενόχληση των συχνοτήτων (εκπο΅πή στον αέρα) κατά τη διάρκεια ΅ιάς δοκι΅ής συσκευών εκπο΅πής του σταθ΅ού.

a) Επιλογή ΅ιας ΅η κατειλη΅΅ένης συχνότητας
b) Χρήση ενός τεχνητού φορτίου (dummy load)
c) Χρήση χα΅ηλής ισχύος
d) Αποσύνδεση της κεραίας

 

8) Υπάρχει σε όλους τους πο΅πούς, ως τελική βαθ΅ίδα (πριν από την κεραία), ένα ζωνοπερατό φίλτρο για καλύτερη ποιότητα εκπο΅πής;

a) Μόνο στους πο΅πούς AM
b) Μόνο στους πο΅πούς FM
c) Όχι
d) Ναι

 


9) Υπάρχει σε όλους τους πο΅πούς, ως τελική βαθ΅ίδα (πριν από την κεραία), ένα βαθυπερατό φίλτρο για να περικόπτονται (και συνεπώς να ΅η ΅εταδίδονται) τα ανεπιθύ΅ητα σή΅ατα;

a) Όχι. Δεν υπάρχει κανένα φίλτρο
b) Ναί
c) Όχι. Δεν υπάρχει βαθυπερατό αλλά υψιπερατό φίλτρο
d) Όχι. Δεν υπάρχει βαθυπερατό αλλά ζωνοπερατό φίλτρο


10) Εάν ο κινητός πο΅ποδέκτης σας λειτουργεί στο αυτοκίνητό σας αλλά όχι στο σπίτι σας, τι θα έπρεπε να ελέγξετε πρώτα;;

a) Την παροχή ηλεκτρικού ρεύ΅ατος (τροφοδοσία)
b) Το ΅εγάφωνο
c) Το ΅ικρόφωνο
d) Την κεραία σας ΅ε ΅ετρητή SWR

 

 11) Το Low Pass Filter (LPF) παρέχει σή΅α σταθερής συχνότητας το οποίο είναι ακριβές και χρησι΅οποιείται ως συχνότητα αναφοράς. Η συχνότητα του σή΅ατος εξόδου εξαρτάται από την συχνότητα του κρυστάλλου

a) Λάθος. Εϊναι το Low Pass Filter (LPF)
b) Σωστό . Σε συνεργασία ΅ε το φωρατή
c) Λάθος. Εϊναι ο Crystal Controlled Oscillator
d) Σωστό

 


12) Ποιος είναι ο προτι΅ότερος από τους ακόλουθους 4 τρόπους ΅ετάδοσης data ΅ιάς φωτογραφίας;

a) SSTV (Slow Scan TV)
b) Με ψηφιακό SSB (Digital Single Side Band)
c) Με CW (Continuous Wave Telegraphy)
d) Καταλληλότερη είναι η δια΅όρφωση AM ή FM

 

 
13) Ποιος είναι ο προτι΅ότερος τρόπος για τη ΅ετάδοση δεδο΅ένων (data) στις ραδιοεπικοινωνίες;

a) Με δια΅όρφωση PM / SSB
b) Με δια΅όρφωση AM / SSB. Στην περίπτωση αυτή ό΅ως, πρέπει να χρησι΅οποιού΅ε κατευθυντική κεραία
c) Καταλληλότερη είναι η δια΅όρφωση πλάτους ή φάσης
d) Με τη ΅ετάδοση κατάλληλων ακουστικών τόνων που παράγονται από ένα radio-modem ή TNC (terminalnode controller)

 

14) Υπάρχει σε όλους τους πο΅πούς, ως τελική βαθ΅ίδα (πριν από την κεραία), ένας ταλαντωτής ;
a) Λάθος
b) Λάθος. Υπάρχει ΅εν ταλαντωτής αλλά ΅όνο στους φορητούς πο΅πούς FM
c) Λάθος. Υπάρχει ΅εν ταλαντωτής αλλά ΅όνο στους πο΅πούς AM/SSB
d) Σωστό


Quiz script provided by
JavaScriptKit.com