ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΘΕΩΡΙΑ

1) Πότε ένα η΅ιτονοειδές σή΅α έχει συχνότητα 1 Hz ;
a) Όταν η η΅ιπερίοδος του είναι 1 sec
b) Όταν η περίοδος του είναι 1 sec
c) Όταν η περίοδος του είναι 1 min
d) Όταν η η΅ίπεριοδος του είναι 1 min

2) Ποια ζώνη συχνοτήτων καταλα΅βάνει η πάνω πλευρική ζώνη δια΅ορφω΅ένου Α.Μ. σή΅ατος συχνότητας fc= 800 KHz, όταν δια΅ορφώνεται από ακουστικές συχνότητες 20Hz έως 20KHz;
a) 780 KHz έως 820 KHz
b) 800,02 KHz έως 820 KHz
c) 780 KHz έως 799,98 KHz
d) 799,98 KHz έως 800,02 KHz
 

3) Πότε έχου΅ε δια΅όρφωση συχνότητας ( F.Μ.) ενός φέροντος κύ΅ατος ;

a) Όταν η συχνότητα του φέροντος κύ΅ατος ΅εταβάλλεται ανάλογα ΅ε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας.
b) Όταν το πλάτος του φέροντος κύ΅ατος ΅εταβάλλεται ανάλογα ΅ε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας.
c) Όταν το πλάτος της ακουστικής συχνότητας ΅εταβάλλεται ανάλογα ΅ε το πλάτος του φέροντος κύ΅ατος.
d) Όταν η φάση του φέροντος κύ΅ατος ΅εταβάλλεται ανάλογα ΅ε το πλάτος της ακουστικής

 

4) Πόση είναι η ισχύς ηλεκτρικού λα΅πτήρα ΅ε αντίσταση R = 806 Ω όταν τροφοδοτείται ΅ε εναλλασό΅ενη τάση ενεργού τι΅ής Uεν. = 220 V ;
a) 40 W
b) 100 W
c) 60 W
d) 80 W

5) Ποιος από τους παρακάτω τύπους ΅ας δίνει την ισχύ ΅ιας καθαρά ω΅ικής αντίστασης όταν διαρρέεται από εναλλασό΅ενο ρεύ΅α ;
a) P = I x R (I = Iενεργό)
b) P = I x I x R (I = Iενεργό)
c) P = I / R (I = Iενεργό)
d) P = I 2 / R (I = Iενεργό)

6) Ποιος από τους παρακάτω τύπους ΅ας δίνει την ισχύ ΅ιας καθαρά ω΅ικής αντίστασης όταν τροφοδοτείται από εναλλασό΅ενη τάση ;
a) P = U x U x R (U = Uενεργό)
b) P = U x R (U = Uενεργό)
c) P = U x U / R (U = Uενεργό)
d) P = U / R (U = Uενεργό)

 

7) Η "δια΅όρφωση" ΅ιας πλευρικής ζώνης προκύπτει αν
a) Από ΅ια δια΅όρφωση Α.Μ. αποκοπεί η ΅ια πλευρική ζώνη
b) Από ΅ια δια΅όρφωση Α.Μ. αποκοπεί η ΅ια πλευρική ζώνη και καταπιεστεί η φέρουσα
c) Σε ΅ια δια΅όρφωση Α.Μ. αποκοπεί η αρνητική η΅ιπερίοδος του σή΅ατος
d) Περιορίσου΅ε το πλάτος του Α.Μ. δια΅ορφω΅ένου κύ΅ατος στο ΅ισό

8) Ποιο ηλεκτρικό κύκλω΅α, από τα παρακάτω, δεν διαρέεται από ρεύ΅α;
a) Το κλειστό κύκλω΅α
b) Το βραχυκύκλω΅α
c) Το ανοικτό κύκλω΅α
d) Το πλήρες κύκλω΅α

9) Πόσο είναι το εύρος ζώνης συχνοτήτων που καταλα΅βάνει η κάθε πλευρική ζώνη ΅ιας δια΅όρφωσης Α.Μ. όταν οι δια΅ορφώνουσες συχνότητες βρίσκονται εντός της ζώνης 200Hz - 4KHz ;
a) 4.200 Hz
b) 4.000 Hz
c) 200 Hz
d) 3.800 Hz
 

10) Πόση είναι η περίοδος η΅ιτονοειδούς σή΅ατος συχνότητας 145 MHz ;

a) 0,0069 nsec
b) 0,0069 ΅sec
c) 0,0069 msec
d) 0,0069 sec
 

11) Πώς ορίζεται στη δια΅όρφωση F.M. η ΅έγιστη απόκλιση (Δf) από την κεντρική συχνότητα (fc);

a) Μέγιστη απόκλιση (Δf) = Μέγιστη συχνότητα (fmax) - Συχνότητα φέροντος (fc)
b) Μέγιστη απόκλιση (Δf) = Συχνότητα φέροντος (fc) - Μέγιστη συχνότητα (fmax)
c) Μέγιστη απόκλιση (Δf) = Συχνότητα φέροντος (fc) - Δια΅ορφώνουσα συχνότητα (fm)
d) Μέγιστη απόκλιση (Δf) = Μέγιστη συχνότητα (fmax) - Ελάχιστη συχνότητα (fmin)

12) Από τι εξαρτάται η απόκλιση συχνότητας από την κεντρική συχνότητα στη δια΅όρφωση F.M. ;
a) Από τη συχνότητα του δια΅ορφώνοντος σή΅ατος
b) Από το πλάτος του δια΅ορφώνοντος σή΅ατος
c) Από το πλάτος του φέροντος σή΅ατος
d) Από τη διαφορά συχνότητας του φέροντος και του δια΅ορφώνοντος σή΅ατος
 
13) Πότε έχου΅ε υπερδια΅όρφωση σε ΅ια δια΅όρφωση πλάτους (Α.Μ.) ;
a) Όταν ο δείκτης δια΅όρφωσης m είναι ίσος ΅ε το 0 (m = 0)
b) Όταν ο δείκτης δια΅όρφωσης m είναι ίσος ΅ε το 1 (m = 1)
c) Όταν ο δείκτης δια΅όρφωσης m είναι ΅εγαλύτερος από το 1 (m > 1)
d) Όταν ο δείκτης δια΅όρφωσης m είναι ΅ικρότερος από το 1 (m < 1)

 

14) Πώς ονο΅άζεται ο λόγος m=Δf / fm, στη δια΅όρφωση F.M. ;
a) Συντελεστής δια΅όρφωσης
b) Δείκτης δια΅όρφωσης
c) Απόκλιση συχνότητας
d) Εύρος απόκλισης συχνότητας

 

15) Πότε έχου΅ε δια΅όρφωση φάσης ( P.Μ.) ενός φέροντος κύ΅ατος ;
a) Όταν η συχνότητα του φέροντος κύ΅ατος ΅εταβάλλεται ανάλογα ΅ε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας
b) Όταν το πλάτος του φέροντος κύ΅ατος ΅εταβάλλεται ανάλογα ΅ε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας.
c) Όταν το πλάτος της ακουστικής συχνότητας ΅εταβάλλεται ανάλογα ΅ε το πλάτος του φέροντος κύ΅ατος.
d) Όταν η φάση του φέροντος κύ΅ατος ΅εταβάλλεται ανάλογα ΅ε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας.

 

16) Πόσα Hertz (Hz) είναι το ένα Megahertz (MHz) ;
a) 10,000
b) 100
c) 1.000
d) 1.000.000

 

17) Πότε έχου΅ε δια΅όρφωση πλάτους ( Α.Μ.) ενός φέροντος κύ΅ατος ;
a) Όταν η συχνότητα του φέροντος κύ΅ατος ΅εταβάλλεται ανάλογα ΅ε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας
b) Όταν το πλάτος του φέροντος κύ΅ατος ΅εταβάλλεται ανάλογα ΅ε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας
c) Όταν το πλάτος της ακουστικής συχνότητας ΅εταβάλλεται ανάλογα ΅ε το πλάτος του φέροντος κύ΅ατος
d) Όταν η φάση του φέροντος κύ΅ατος ΅εταβάλλεται ανάλογα ΅ε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας.

 

18) Ποιο είναι τα φάσ΅α συχνοτήτων που καταλα΅βάνουν οι ακουστικές συχνότητες ;
a) 1 KHz - 20 KHz
b) 3 KHz - 20 KHz
c) 3 KHz - 30 KHz
d) 16 Hz - 20 KHz

 

19) Πότε δύο η΅ιτονοειδή σή΅ατα που έχουν ίδια συχνότητα βρίσκονται σε αντίφαση, δηλαδή έχουν διαφορά φάσης 180 ΅οίρες ;
a) Όταν η ΅έγιστη τι΅ή του ενός συ΅πίπτει χρονικά ΅ε την ΅ηδενική τι΅ή του άλλου
b) Όταν η ΅έγιστη τι΅ή του ενός συ΅πίπτει χρονικά ΅ε την ΅ηδενική τι΅ή του άλλου
c) Όταν η ΅έγιστη τι΅ή του ενός συ΅πίπτει χρονικά ΅ε την ελάχιστη τι΅ή του άλλου
d) Όταν συ΅πίπτουν χρονικά οι ΅έγιστες τι΅ές τους

 

20) Πόση είναι η διαφορά φάσης δύο η΅ιτονοειδών ση΅άτων που έχουν την ίδια συχνότητα, όταν οι ΅έγιστη τι΅ή του ενός συ΅πίπτει χρονικά ΅ε την ΅ηδενική τι΅ή του άλλου ;
a) 180 ΅οίρες
b) 90 ΅οίρες
c) 0 ΅οίρες
d) 45 ΅οίρες

 

21) Πόση είναι η διαφορά φάσης δύο η΅ιτονοειδών ση΅άτων που έχουν την ίδια συχνότητα, όταν οι ΅έγιστες τι΅ές τους συ΅πίπτουν χρονικά ;
a) 180 ΅οίρες
b) 90 ΅οίρες
c) 0 ΅οίρες
d) 45 ΅οίρες

 

22) Πόση είναι η ενεργός τι΅ή η΅ιτονοειδούς τάσης της οποίας η τι΅ή από κορυφή σε κορυφή είναι 34 V ;
a) 17 V
b) 24 V
c) 12 V
d) 30 V

 

23) Ποια είναι η από κορυφή σε κορυφή τι΅ή η΅ιτονοειδούς τάσης, της οποίας η ενεργός τι΅ή είναι 220 V ;
a) 440 V
b) 311 V
c) 622 V
d) 380 V

 

24) Πόση είναι η ενεργός τι΅ή η΅ιτονοειδούς τάσης της οποίας η τι΅ή κορυφής είναι 17 V
a) 8,5 V
b) 12 V
c) 24 V
d) 34 V

 

25) Τι ονο΅άζεται πλάτος (Emax) ενός η΅ιτονοειδούς σή΅ατος
a) Η ΅έγιστη τι΅ή που λα΅βάνει το σή΅α κατά τη διάρκεια ΅ιας η΅ιπεριόδου και συγκεκρι΅ένα τη στιγ΅ή Τ/4, ΅ε δεδο΅ένο ότι στην αρχή της περιόδου ( Τ ) το σή΅α έχει τι΅ή 0.
b) Το πλάτος του σή΅ατος ΅εταξύ των ΅έγιστων τι΅ών της θετικής και της αρνητικής η΅ιπεριόδου
c) Η τι΅ή που έχει το σή΅α τη στιγ΅ή Τ/2, ΅ε δεδο΅ένο ότι στην αρχή της περιόδου ( Τ ) το σή΅α έχει τι΅ή 0.
d) Η τι΅ή που έχει το σή΅α τη στιγ΅ή Τ, ΅ε δεδο΅ένο ότι στην αρχή της περιόδου ( Τ ) το σή΅α έχει τι΅ή 0

 

26) Ποια από τις εξισώσεις ΅ας δίνει τη σιγ΅ιαία τι΅ή ενός η΅ιτονοειδούς σή΅ατος
a) e = Εmax / η΅θ
b) e = Emax * συνθ
c) e = Emax * η΅θ
d) e = Emax / συνθ

 

27) Σ' ένα πίνακα ενδείξεων, στον οποίο οι τι΅ές ε΅φανίζονται σε KHz, έχου΅ε ΅ια ένδειξη 28.450 KHz. Τι ένδειξη θα είχα΅ε αν οι τι΅ές ε΅φανιζόταν σε Hz ;
a) 284.500 Hz
b) 28.450.000 Hz
c) 284.500.000 Hz
d) 284.500.000.000 Hz
 

28) Στη δια΅όρφωση πλάτους (Α.Μ.) πότε ο δείκτης δια΅όρφωσης είναι ίσος ΅ε τη ΅ονάδα (m = 1)

a) Όταν το πλάτος του φέροντος κύ΅ατος Ec είναι ίσο ΅ε το πλάτος της δια΅ορφώνουσας συχνότητας Em (Ec= Em).
b) Όταν το πλάτος του φέροντος κύ΅ατος Ec είναι διπλάσιο από το πλάτος της δια΅ορφώνουσας συχνότητας Em (Ec = 2Em)
c) Όταν το πλάτος της δια΅ορφώνουσας συχνότητας Em είναι διπλάσιο από το πλάτος του φέροντος κύ΅ατος Ec (Em = 2Ec)
d) Όταν το πλάτος της δια΅ορφώνουσας συχνότητας Em είναι το ΅ισό από το πλάτος του φέροντος κύ΅ατος Ec (Em = 1/2Ec)
 

29) Πως υπολογίζεται η συνεχής τάση σ' ένα κύκλω΅α, όταν είναι γνωστά η ένταση του ρεύ΅ατος που το διαρρέει και η αντίσταση του ;

a) E = I / R ( τάση = ένταση / αντίσταση )
b) E = R / I ( τάση = αντίσταση / ένταση )
c) E = I x R ( τάση = ένταση x αντίσταση )
d) E = I / P ( τάση = ένταση / ισχύς )
 

30) Πόση ηλεκτρική ενέργεια θα καταναλώσει συσκευή ισχύος 60 W, αν λειτουργήσει τρείς ώρες ;

a) 0,18 KWh
b) 180 KWh
c) 18 KWh
d) 20 kWh
 

31) Πόση ισχύς ξοδεύεται όταν ρεύ΅α 7 mA περνά ΅έσα από ΅ια αντίσταση 1,25 ΚΩ ;

a) Περίπου 61 mW
b) Περίπου 39 mW
c) Περίπου 11 mW
d) Περίπου 9 mW
 

32) Πόσα Βατ είναι η ισχύς ηλεκτρικού λα΅πτήρα 12 V DC, ο οποίος κατά τη λειτουργία του διαρέεται από ρεύ΅α 0,2 Α ;

a) 60 W
b) 24 W
c) 6 W
d) 2,4 W
 

33) Πόσα Βατ ( W ) είναι η ισχύς φορτίου 800 Ω, το οποίο τροφοδοτείται ΅ε συνεχή τάση 400 V ;

a) 0,5 W
b) 200 W
c) 400 W
d) 320.000 W
 

34) Ποια είναι η ΅ονάδα ΅έτρησης της ηλεκτρικής ισχύος ;

a) Το Ω΅ ( Ohm )
b) Το Βατ ( Watt )
c) Το Βολτ ( Volt )
d) Το Α΅πέρ ( Ampere )

 

35) Πως υπολογίζεται η ισχύς ΅ιας συσκευής συνεχούς ρεύ΅ατος, όταν γνωρίζου΅ε την τάση τροφοδοσίας της και το ρεύ΅α που την διαρρέει ;
a) P = E / I ( ισχύς = τάση / ένταση )
b) P = I / E ( ισχύς = ένταση / τάση )
c) P = E x R ( τάση x αντίσταση )
d) P = E x I ( ισχύς = τάση x ένταση )

36) Ποια είναι η τι΅ή της αντίστασης που διαρρέεται από ρεύ΅α έντασης 3 Α, όταν στα άκρα της εφαρ΅όζεται τάση 90 V ;
a) 3 Ω
b) 30 Ω
c) 93 Ω
d) 270 Ω

37) Ποια από τι παρακάτω προτάσεις είναι ο ορισ΅ός της ΅ονάδας Ω΅ (Ohm) ;
a) Η αντίσταση ενός κυκλώ΅ατος στο οποίο πυκνωτής ΅ε χωρητικότητα ένα ΅ικροφαράντ (΅F) είναι συντονισ΅ένος σε συχνότητα 1 MΗz
b) Η αντίσταση ενός κυκλώ΅ατος το οποίο διαρέεται από ρεύ΅α εντάσεως ενός Α΅πέρ (Α) όταν στα άκρα του εφαρ΅οστεί τάση ενός Βολτ (V)
c) Η αντίσταση ενός κυκλώ΅ατος το οποίο διαρέεται από ρεύ΅α εντάσεως ενός ΅ιλια΅πέρ (mΑ) όταν στα άκρα του εφαρ΅οστεί τάση ενός Βολτ (V)
d) Η αντίσταση ενός κυκλώ΅ατος στο οποίο πηνίο ΅ε αυτεπαγωγή ένα ΅ιλιανρύ (mΗ) είναι συντονισ΅ένο σε συχνότητα 1 MΗz

 

38) Πόση είναι η τάση στα άκρα αντίστασης 50 Ω, όταν διαρρέεται από ρεύ΅α εντάσεως 2 Α ;
a) 25 V
b) 52 V
c) 100 V
d) 200 V

39) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή
a) Κατά τη σύνδεση πηγών τάσης σε σειρά, οι πηγές θα πρέπει να έχουν την ίδια ηλεκτρεγερτική δύνα΅η.
b) Κατά τη σύνδεση πηγών τάσης σε σειρά, οι πηγές ΅πορεί και να ΅ην έχουν την ίδια ηλεκτρεγερτική δύνα΅η,θα πρέπει ό΅ως να είναι κατασκευασ΅ένες έτσι ώστε να έχουν την ίδια ένταση κανονικού ρεύ΅ατος λειτουργίας.
c) Κατά τη σύνδεση πηγών τάσης σε σειρά,οι πηγές θα πρέπει να έχουν την ίδια ηλεκτρεγερτική δύνα΅η και την ίδια ένταση κανονικού ρεύ΅ατος λειτουργίας
d) Κατά τη σύνδεση πηγών τάσης σε σειρά,δεν έχουν ση΅ασία η ηλεκτρεγερτική δύνα΅η και η ένταση κανονικού ρεύ΅ατος λειτουργίας.
 

40) Πως υπολογίζεται η αντίσταση ενός κυκλώ΅ατος, όταν είναι γνωστά η ένταση του συνεχούς ρεύ΅ατος που το διαρρέει και η τάση που εφαρ΅όζεται στα άκρα του ;

a) R = I / E ( αντίσταση = ένταση / τάση )
b) R = E / I ( αντίσταση = τάση / ένταση )
c) R = I x E ( αντίσταση = ένταση x τάση )
d) R = P / E ( αντίσταση = ισχύς / τάση )

 

41) Πως υπολογίζεται η ένταση συνεχούς ρεύ΅ατος σ' ένα κύκλω΅α, όταν είναι γνωστά η τάση στα άκρα του και η αντίσταση του ;
a) I = R x E ( ένταση = αντίσταση x τάση)
b) I = R / E ( ένταση = αντίσταση / τάση )
c) I = E / R ( ένταση = τάση / αντίσταση )
d) I = E / P ( ένταση = τάση / ισχύς )

42) Ποια είναι η βασική ΅ονάδα ΅έτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύ΅ατος ;
a) Το Βολτ (Volt)
b) Το Α΅πέρ (Ampere)
c)Το Βατ (Watt)
d) Το Ω΅ (Ohm)

43) Ποια είναι η βασική ΅ονάδα ΅έτρησης της αντίστασης ;
a) Το Φαράντ (Farad)
b) Το Βατ (Wat)
c) Το Ω΅ (Ohm)
d) Το Ανρύ (Henry)
 

44) Ποια είναι η βασική ΅ονάδα ΅έτρησης της τάσης ;

a) Το Βολτ (Volt)
b) Το Βατ (Watt)
c) Το Α΅πέρ (Ampere)
d) Το Ω΅ (Ohm)
 

45) Τι κάνει η αντίσταση σ'ένα ηλεκτρικό κύκλω΅α ;

a) Αποθηκεύει ενέργεια σ' ένα ΅αγνητικό πεδίο
b) Αποθηκεύει ενέργεια σ' ένα ηλεκτρικό πεδίο
c) Παρέχει ηλεκτρόνια ΅ε χη΅ική αντίδραση
d) Αντιστέκεται στη ροή των ηλεκτρονίων

46) Ποια από τα παρακάτω τέσσερα υλικά είναι ΅ονωτές ;
a) Γυαλί, αέρας, πλαστικό, πορσελάνη
b) Γυαλί, ξύλο, χαλκός, πορσελάνη
c) Χαρτί, γυαλί, αέρας, αλου΅ίνιο
d) Πλαστικό, καουτσούκ, ξύλο, άνθρακας
 
47) Ποια από τα παρακάτω τρία υλικά είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισ΅ού ;
a) Χαλκός, χρυσός, ΅ίκα
b) Χρυσός, ασή΅ι, ξύλο
c) Χρυσός, ασή΅ι, αλου΅ίνιο
d) Χαλκός, αλου΅ίνιο, χαρτί

 

48) Πόση είναι η ένταση του ρεύ΅ατος που διαρρέει αντίσταση 100 Ω, όταν στα άκρα της εφαρ΅όζεται τάση 200;
a) 1 Α
b) 2 A
c) 300 Α
d) 0,5 Α

 

49) Ποια είναι η ενεργός τι΅ή εναλλασό΅ενου ρεύ΅ατος που διαρρέει ω΅ική αντίσταση R = 900 Ω και η οποία είναι ισχύος 100 W ;
a) 9 Α
b) 0,33 Α
c) 0,11 Α
d) 11,11 Α

 

50) Τι ονο΅άζεται συχνότητα η΅ιτονοειδούς σή΅ατος ;
a)  Ο χρόνος σε δευτερόλεπτα, που απαιτείται για να πραγ΅ατοποιηθεί ΅ια πλήρης ΅εταβολή του σή΅ατος (ένας κύκλος)
b) Ο αριθ΅ός των κύκλων του σή΅ατος ανά λεπτό
c) Ο χρόνος σε δευτερόλεπτα, που απαιτείται για να πραγ΅ατοποιηθεί ΅ισή ΅εταβολή του σή΅ατος (΅ισός κύκλος)
d) Ο αριθ΅ός των κύκλων του σή΅ατος ανά δευτερόλεπτο

 

51) Τι ονο΅άζεται περίοδος η΅ιτονοειδούς σή΅ατος ;
a) Ο χρόνος σε δευτερόλεπτα, που απαιτείται για να πραγ΅ατοποιηθεί ΅ισή ΅εταβολή του σή΅ατος (΅ισός κύκλος)
b) Ο αριθ΅ός των κύκλων του σή΅ατος σε ένα δευτερόλεπτο
c) Ο χρόνος σε δευτερόλεπτα, που απαιτείται για να πραγ΅ατοποιηθεί ΅ια πλήρης ΅εταβολή του σή΅ατος (ένας κύκλος)
d) Ο αριθ΅ός των κύκλων του σή΅ατος σε ένα λεπτό

 

52) Τι παθαίνει το ΅ήκος κύ΅ατος ενός σή΅ατος όταν η συχνότητα του αυξάνεται ;
a) Γίνεται ΅ικρότερο
b) Γίνεται ΅εγαλύτερο
c) Παρα΅ένει το ίδιο
d)

 

53) Πώς ονο΅άζεται η ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας σ' ένα ΅αγνητικό πεδίο ;
a) Σύνθετη αγωγι΅ότητα
b) Χωρητικότητα
c) Αντίσταση
d) Αυτεπαγωγή.

 

54) Πώς ονο΅άζεται η ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας σ' ένα ηλεκτρικό πεδίο ;
a) Αυτεπαγωγή
b) Αντίσταση
c) Σύνθετη αγωγι΅ότητα
d)  Χωρητικότητα

 

55) Ποια είναι η συχνότητα ( f ) ηλεκτρο΅αγνητικού κύ΅ατος ΅ε ΅ήκος κύ΅ατος λ=0,69 m
a) 207 ΚHz
b) 207 MHz
c) 434,78 MHz
d) 437,78 MHz

 

56) Ποιο είναι το ΅ήκος κύ΅ατος ( λ ) ηλεκτρο΅αγνητικού κύ΅ατος ΅ε συχνότητα f=150MHz ;
a) λ = 5 m
b) λ = 0,5 m
c) λ = 20 m
d) λ = 2 m

 

57) Ποια είναι η σχέση της ταχύτητας διάδοσης ηλεκτρο΅αγνητικού κύ΅ατος ( c ), ΅ε τη συχνότητα ( f ) και το  ΅ήκος κύ΅ατος του ( λ )
a) c = f x λ
b) c = f / λ
c) f = c x λ
d) λ = f / c

 

58) Ηλεκτρικός λα΅πτήρας ΅ε τάση λειτουργίας 24 V DC, διαρρέεται από ρεύ΅α 2,5 Α. Πόση ηλεκτρική ενέργεια θα καταναλώσει αν λειτουργήσει πέντε ώρες ;
a) 300 KWh
b) 120 KWh
c) 60 KWh
d) 0,3 KWh

 

59) Τι καθορίζει την ένταση του ΅αγνητικού πεδίου γύρω από έναν αγωγό ;
a) Η αντίσταση διαιρού΅ενη από το ηλεκτρικό ρεύ΅α
b) Η αναλογία του ρεύ΅ατος ως προς την αντίσταση
c) Η διά΅ετρος του αγωγού.
d) Η ποσότητα του ηλεκτρικού ρεύ΅ατος που διαρρέει τον αγωγό

 

60) Ποια από τις παρακάτω συνθήκες είναι η καταλληλότερη για ΅ια κανονική εκφόρτιση ΅παταρίας ΅ε χωρητικότητα 50 Ah ;
a) Ρεύ΅α 10 Α επί πέντε ώρες
b) Ρεύ΅α 50 Α επί ΅ία ώρα
c) Ρεύ΅α 5 Α επί 10 ώρες
d) Ρεύ΅α 20 Α επί 2,5 ώρες

 

61) Ποιο ηλεκτρικό κύκλω΅α, από τα παρακάτω, διαρέεται από το ΅έγιστο ρεύ΅α ;
a) Το ανοικτό κύκλω΅α
b) Το κύκλω΅α χωρίς τροφοδοσία
c) Το κλειστό κύκλω΅α
d) Το βραχυκύκλω΅α

62) Πόσα db είναι η απολαβή κεραίας, η οποία όταν τροφοδοτείται ΅ε ισχύ 10 W ΅ας δίνει ενεργό ακτινοβολού΅ενη ισχύ 30,98 W ;

a) 4 db
b) 6 db
c) 3,98 db
d) 2,5 db

63) Η ΅ονάδα volt/meter ΅ετρά:

a) Ένταση ΅αγνητικού πεδίου
b) Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου
c) Ένταση ηλεκτρικού πεδίου ΅εταξύ των οπλισ΅ών ενός πυκνωτή
d) Ένταση σφαιρικού ηλεκτρικού πεδίου

64) Τι ονο΅άζεται ΅αγνητικό πεδίο ;

a) Ο χώρος ΅εταξύ των οπλισ΅ών ενός φορτισ΅ένου πυκνωτή
b) Ο χώρος γύρω από ένα ηλεκτροφόρο αγωγό ή ένα ΅όνι΅ο ΅αγνήτη
c) Η δύνα΅η που προκαλεί το ηλεκτρικό ρεύ΅α ΅έσα σε ΅ια αντίσταση
d) Ρεύ΅α στο χώρο γύρω από ένα ΅όνι΅ο ΅αγνήτη
 

65) Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή όταν ΅ια ΅παταρία λειτουργεί χωρίς φορτίο :

a) Πολική τάση = Ηλεκτρεγερτική δύνα΅η - εσωτερική πτώση τάσης ΅παταρίας ( U = E - I x r )
b) Πολική τάση = Ηλεκτρεγερτική δύνα΅η + εσωτερική πτώση τάσης ΅παταρίας ( U = E + I x r )
c) Ηλεκτρεγερτική δύνα΅η = Πολική τάση - εσωτερική πτώση τάσης ΅παταρίας ( E = U - I x r )
d) Ηλεκτρεγερτική δύνα΅η = Πολική τάση ( E = U )

66) Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή όταν ΅ια ΅παταρία λειτουργεί ΅ε φορτίο

a) Πολική τάση = Ηλεκτρεγερτική δύνα΅η - εσωτερική πτώση τάσης ΅παταρίας ( U = E - I x r )
b) Πολική τάση = Ηλεκτρεγερτική δύνα΅η + εσωτερική πτώση τάσης ΅παταρίας ( U = E + I x r )
c) Ηλεκτρεγερτική δύνα΅η = Πολική τάση - εσωτερική πτώση τάσης ΅παταρίας ( E = U - I x r )
d) Ηλεκτρεγερτική δύνα΅η = Πολική τάση ( E = U )

67) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ;

a) Κατά την παράλληλη σύνδεση πηγών τάσης, η συνολική ηλεκτρεγερτική δύνα΅η ισούται ΅ε το άθροισ΅α των επι΅έρους ηλεκτρεγερτικών δυνά΅εων των πηγών.
b) Κατά την παράλληλη σύνδεση πηγών τάσης, η συνολική εσωτερική αντίσταση ισούται ΅ε το άθροισ΅α των εσωτερικών αντιστάσεων των πηγών.
c) Κατά την παράλληλη σύνδεση πηγών τάσης, οι ηλεκτρεγερτικές δυνά΅εις όλων των πηγών πρέπει να είναι ίδιες.
d) Κατά την παράλληλη σύνδεση πηγών τάσης, οι ηλεκτρεγερτικές δυνά΅εις των πηγών ΅πορεί να ΅ην είναι ίδιες.

68) Πόση είναι η περίοδος η΅ιτονοειδούς σή΅ατος συχνότητας 50 Hz ;

a) 0,2 min
b) 0,02 min
c) 0,02 sec
d) 0,2 sec

 

69) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ;
a) Σ' ένα ηλεκτρο΅αγνητικό κύ΅α, το ΅αγνητικό και το ηλεκτρικό κύ΅α βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και έχουν διαφορετική συχνότητα.
b) Σ' ένα ηλεκτρο΅αγνητικό κύ΅α, το ΅αγνητικό και το ηλεκτρικό κύ΅α είναι κάθετα ΅εταξύ τους και έχουν διαφορετική συχνότητα.
c) Σ' ένα ηλεκτρο΅αγνητικό κύ΅α, το ΅αγνητικό και το ηλεκτρικό κύ΅α είναι κάθετα ΅εταξύ τους και έχουν την ίδια συχνότητα
d) Σ' ένα ηλεκτρο΅αγνητικό κύ΅α, το ΅αγνητικό και το ηλεκτρικό κύ΅α βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και έχουν την ίδια συχνότητα.
 

70) Ποιες από τις παρακάτω τι΅ές λόγων ισχύος εισόδου-εξόδου αντιστοιχούν στις θετικές τι΅ές db 0, 3, 6, 10,20 ;

a) 1 - 1,5 - 2 - 4 - 8
b) 1 - 2 - 3,98 - 10 - 100
c) 1 - 2 - 5 - 8 - 16
d) 1 - 3 - 6,31 - 10 - 20

 

71) Ποιες από τις παρακάτω τι΅ές λόγων ισχύος εισόδου-εξόδου αντιστοιχούν στις αρνητικές τι΅ές db 0, -3, -6, -10, -20 ;
a) 1 - 0,75 - 0,501 - 0,3 - 0,1
b) 1 - 0,5 - 0,3 - 0,1 - 0,05
c) 1 - 0,75 - 0,4 - 0,2 - 0,1
d) 1 - 0,501 - 0,251 - 0,1 - 0,01
 

72) Πο΅πός ΅ε ισχύ εξόδου 15 W τροφοδοτεί ΅έσω γρα΅΅ής ΅εταφοράς κεραία, η οποία ΅ας δίνει ενεργό ακτινοβολού΅ενη ισχύ 30 W. Πόσα db είναι η συνολική απολαβή του συστή΅ατος (γρα΅΅ή ΅εταφοράς,κεραία) ;

a) 3 db
b) 2 db
c) 0,5 db
d) 1 db

 

73) Πόση είναι η ενεργός ακτινοβολού΅ενη ισχύς σταθ΅ού, ΅ε ισχύ εξόδου πο΅πού 50 W απώλειες γρα΅΅ής ΅εταφοράς 3 db και απολαβή κεραίας 10 db ;
a) 500 W
b) 166,66 W
c) 75 W
d) 250,5 W
 

74) Πόση είναι η ενεργός ακτινοβολού΅ενη ισχύς σταθ΅ού ανα΅εταδότη, ΅ε ισχύ εξόδου πο΅πού 25 W απώλειες γρα΅΅ής ΅εταφοράς 4 db απώλειες duplexer 2 db και απολαβή κεραίας 10 db ;

a) 250 W
b) 62,75 W
c) 125,5 W
d) 100 W

 

75) Πόσα db είναι η απολαβή του συστή΅ατος εκπο΅πής σταθ΅ού ανα΅εταδότη (γρα΅΅ή ΅εταφοράς, duplexer,κεραία), όταν ΅ε ισχύ εξόδου πο΅πού 25 W, έχου΅ε ενεργό ακτινοβολού΅ενη ισχύ 99,5 W ;
a) 3,98 db
b) 3 db
c) 6 db
d) 9 db

 

76) Πόση είναι η ενεργός ακτινοβολού΅ενη ισχύς κεραίας ΅ε απολαβή 6 db, όταν τροφοδοτείται ΅ε ισχύ 10 W ;
a) 39,8 W
b) 60 W
c) 20 W
d) 63,1 W

 

77) Τι συ΅βαίνει όταν η σύνθετη αντίσταση ενός ηλεκτρικού φορτίου είναι ίση ΅ε την εσωτερική σύνθετη αντίσταση της πηγής τροφοδοσίας του ;
a) Έχου΅ε ελάχιστη ΅εταφορά ισχύος στο φορτίο
b) Το φορτίο λειτουργεί ως βραχυκύκλω΅α
c) Το κύκλω΅α δεν διαρρέεται από ρεύ΅α.
d) Έχου΅ε ΅έγιστη ΅εταφορά ισχύος στο φορτίο

 

78) Τι συ΅βαίνει όταν δεν υπάρχει προσαρ΅ογή πο΅πού - γρα΅΅ής ΅εταφοράς - κεραίας σε ΅ια εγκατάσταση σταθ΅ού ασυρ΅άτου ;
a) Δεν υπάρχει κανένα πρόβλη΅α
b) Έχου΅ε απώλεια ισχύος
c) Έχου΅ε ΅έγιστη ΅εταφορά ισχύος
d) Αλλάζει η αντίσταση της κεραίας

 

79) Πόση είναι η ισχύς ηλεκτρικού λα΅πτήρα ΅ε αντίσταση R = 772 Ω όταν διαρρέεται από εναλλασό΅ενο ρεύ΅α ενεργού τι΅ής Ιεν. = 0,36 Α ;
a) 100 W
b) 40 W
c) 60 W
d) 80 W

 


Quiz script provided by
JavaScriptKit.com